کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو  

جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶

 

جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷

 

جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸

 

جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸

 

جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹

 

جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰

 

جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰

 

جدول شماره ۱-۲ : محرک‌های ممکن برای خرید گردشگری ۱۲

 

جدول ۲-۲ : ده دلیل برای خرید ۱۳

 

جدول۳-۲ : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی ۲۲

 

جدول ۵-۲ : انواع سوغاتی ها ۳۶

 

جدول شماره ۶-۲ : نمایش بخش‌های بانه ۴۵

 

جدول ۷-۲ لیست اماکن اقامتی ۴۶

 

جدول ۸-۲: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۷

 

جدول ۹-۲: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸

 

جدول ۱۰-۲: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۱ ۴۸

 

جدول ۱-۳ : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه‌های مختلف ۵۵

 

جدول ۲-۳ : متغیرهای تحقیق ۵۶

 

جدول ۳-۳ ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال ۵۸

 

جدول ۴-۳ : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان ۵۸

 

جدول ۵-۳ : سنجه های طیف لیکرت ۵۹

 

جدول شماره (۳-۳): میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ۶۰

 

جدول۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴

 

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵

 

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶

 

جدول۴-۴: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷

 

جدول ۵-۴: توزیع فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸

 

جدول ۶-۷: توزیع فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۶۹

 

جدول ۷-۴: توزیع فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱

 

 

 

جدول ۸-۴: توزیع فراوانی مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲

 

جدول ۹-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳

 

جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴

 

جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵

 

جدول ۱۲-۴: توزیع فراوانی پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶

 

جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۷

 

جدول۱۴-۴: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۷۸

 

جدول ۱۵-۴: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل ۷۹

 

جدول ۱۶-۴: آزمون میانگین یک جامعه آماری ۸۰

 

جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی ۸۱

 

جدول ۱۸-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۲

 

جدول ۱۹-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی ۸۳

 

جدول ۲۰-۴ :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی ۸۵

 

جدول ۲۱-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت ۸۶

 

جدول ۲۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۷

 

جدول۲۳-۴: رتبه بندی جریان مؤثر اطلاعات بر اساس سن ۸۸

 

جدول ۲۴-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۸

 

جدول۲۵-۴: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد ۸۹

 

جدول ۲۶-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۹۰

 

جدول۲۷-۴: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات ۹۰

 

جدول ۲۸-۴: نتیجه آزمون T نمونه های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت ۹۱

 

جدول ۲۹-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۱

 

جدول ۳۰-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۲

 

جدول۳۱-۴: رتبه بندی رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد ۹۲

 

جدول ۳۲-۴: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه ۹۳

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

 

شکل ۱-۱ : عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد های خرید ۵

 

شکل شماره۱-۲: طیف خرید کارکردی-فراغتی ۲۳

 

شکل ۲-۲ : عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد خرید ۳۳

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار ۱-۴: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴

 

نمودار ۲-۴:‌درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۶۵

 

نمودار ۳-۴: درصد فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ۶۶

 

نمودار(۴-۴): درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷

 

نمودار ۵-۴: درصد فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان ۶۸

 

نمودار ۶-۴: درصد فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان ۷۰

 

نمودار ۷-۴: درصد فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان ۷۱

 

نمودار ۸-۴: درصد فراوانی مربوط به تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه ۷۲

 

نمودار ۹-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان ۷۳

 

نمودار ۱۰-۴: درصد فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان ۷۴

 

نمودار ۱۱-۴: درصد فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمت‌ها توسط پاسخ دهندگان ۷۵

 

نمودار ۱۲-۴: درصد فراوانی مربوط به پیش‌بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان ۷۶

 

نمودار ۱۳-۴: درصد فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا پاسخ دهندگان ۷۷

 

نمودار ۱۷-۴: هیستوگرام به انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید ۸۰

 

نمودار۱۵-۴: هیستوگرام رونق بازارچه‌های مرزی ۸۲

 

نمودار۱۶-۴: هیستوگرام مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی ۸۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 05:03:00 ب.ظ ]
 

مؤلف ترمینولوژی حقوق ‌در زمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است. ماده ۹، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، ۱۳۵۷ص۴۱۶) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۲۲۱) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره ۲، صص۸ و ۹) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

 

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، ۱۳۵۵ص ۲۴۰) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده به طوری که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[۳] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی [۴] (کاپیتنت، ۱۹۸۷ص ۶) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تأیید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی ‌کرده‌است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم ‌کرده‌است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[۵] (جیورد، ۱۹۸۳ص۷۳)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:53:00 ب.ظ ]
سازمان‌ها برای ادامه فعالیت های خود نیازمند سود آوری هستند و این سود آوری به کمک کمینه کردن هزینه های سازمان فوق حاصل می‌گردد و برای کمینه کردن هزینه های سازمان بایستی مدیر تدابیری را بیندیشد.

 

پر واضح است که برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب، داشتن یک هدف منسجم و برنامه ریزی مدون در جهت رسیدن به هدف مطلوب، لازم و ضروری است. تجربه ثابت کرده عاملی که می‌تواند شرکت‌ها را از بازار پر رقابت امروز نجات دهد، استفاده از تکنیک ها و روش های علمی برای بهینه نمودن امور می‌باشد. (موحدی، ۱۳۸۸) از جنبه کاربردی نیز می توان به نتایج حاصل از تحقیق در بهینه سازی هزینه به منظور حذف و یا کاهش هزینه های اضافی استفاده کرد و در نهایت به مطابقت مدل با نظر مدیران ارشد سازمان پرداخت و این هماهنگی موجب به چالش کشیدن مدیران در اهمیت به مسئله هزینه و راه های کاهش آن می‌گردد. (دریانکو، ۱۹۹۳)

 

  1. اهداف پژوهش

مهم ترین هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک مدل بهینه برای کاهش هزینه های سازمان های خدماتی دانست. در این راستا اهداف فرعی نیز مورد نظر قرار می گیرند:

 

  • مطالعه جامع ادبیات پژوهش بر روی مفهوم بهینه سازی هزینه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر روی این سازه

 

  • مطالعه متغیرهای مؤثر در شکل گیری هزینه های سازمان

 

  • رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در سازمان خدماتی

 

  • انتخاب گزینه های ارجح تر به منظور کاهش هزینه

   1. پرسش های پژوهش

 

  • آیا در سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه وجود دارد؟

 

 • متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان کدامند؟

  1. فرضیه های پژوهش

در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است:

 

  • بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با توجه به عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می‌باشد.

 

  • مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می‌باشد.

 

  • مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

  • عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

  • پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

  • افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

 

  • حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

   1. قلمرو پژوهش

 

 • قلمرو موضوعی

در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کلیه مدیران شرکت کشتیرانی نسبت به کاهش هزینه ها در سازمان پرداخته شده است.

 

 • قلمرو زمانی

در پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات به دست آمده از نقطه نظر مدیران که در سال ۱۳۹۳ مشغول فعالیت بوده اند، پرداخته شده است. همچنین اطلاعات هزینه این سازمان طی ۵ سال گذشته از طریق نرم افزار تدبیر از سازمان بورس به دست آمده است.

 

 • قلمرو مکانی

با توجه به اینکه این پژوهش به صورت مورد کاوی است. یکی از شرکت های کشتیرانی که عضو بورس اوراق بهادار نیز بوده است، انتخاب گردیده است.

  1. روش تحقیق

روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات روش فازی و رگرسیون می‌باشد. نوع پژوهش به کار رفته از نظر هدف کاربردی است زیرا در تحقیق کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح است، می باشیم.

 

  1. روش نمونه گیری

روش جمع‌ آوری نمونه در پژوهش فوق از طریق توزیع پرسشنامه در سازمان مورد نظر می‌باشد و برای جمع‌ آوری داده های غیرمیدانی از اطلاعات کتابخانه ای و اطلاعات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مالی سازمان مورد نظر که این اطلاعات از واحد مالی سازمان فوق دریافت شده است، استفاده گردیده.

 

  1. ابزار گردآوری داده ها

ابزار گرد آوری داده ها از دو طریق توزیع پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 

  1. روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو طریق و با هدف مقایسه می‌باشد. یکی از روش ها، روش فازی و استفاده از تحلیل AHP به کمک نرم افزار Expert Choice و روش دوم استفاده از تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار spss می‌باشد.

 

  1. محدودیت های پژوهش

در غالب تحقیقات علمی محدودیت های تحقیق در مرحله جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی بروز می کند که پژوهش فوق نیز مستثنی نبوده. جمع‌ آوری اطلاعات می‌دانی نیازمند انرژی و زمان زیادی بود. چرا که سازمان ها متأسفانه از همکاری با دانشجویان امتناع می‌کنند و در صورت همکاری نیز آخرین اولویت زمان دهی را در نظر می گیرند و همچنین به دلیل فیلتر بودن سایت های علمی معتبر امکان دستیابی به مقاله های روز امکان پذیر نبود. همچنین سازمان مورد پژوهش، به شرط عدم نام بردن از سازمان فوق حاضر به ارائه اطلاعات شده است.

 

   1. تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی

 

 • بهینه سازی[۱]

تغییر دادن ورودی ها و خصوصیات یک دستگاه، فرایند ریاضی و یا آزمایش تجربی است به نحوی که بهترین خروجی یا نتیجه به دست آید. (مطیع قادر و لطفی، ۱۳۸۹) هدف بهینه سازی تعیین بهترین حل برای یک مسئله تحت یک مجموعه از محدودیت هاست. (دس و سنگوپتا، ۲۰۰۹)

 

 • هزینه[۲]

یعنی از دست دادن منابع به منظور دستیابی به یک هدف مشخص واقع شده و برحسب واحد پول اندازه گیری می شود. (پیروی، ۱۳۸۳)

 

حسابداران، اقتصاد دانان، مهندسین و سایر افرادی که به نحوی با مشکلات مربوط به هزینه روبرو هستند مفاهیم و اصطلاحاتی را بر حسب نیازشان برای هزینه به وجود آورده اند. (صالحی، ۱۳۸۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ب.ظ ]

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲ – ۴ تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان – 4

” فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲ – ۴ تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان – 4 “

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 03:29:00 ب.ظ ]
 

یکی از فقها عامه، مهایات (افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح از کتاب خود ذکر ‌کرده‌است و برخی حقوق ‌دانان کار او را از این جهت ستوده اند؛ یعنی فقها باید مهایات را به عنوان یک قرارداد مخصوص در غالب عقد صلح مورد بحث قرار می‌دادند، نه به عنوان یک فرع در عقد شرکت.

 

در مبحث اجاره زمانی آوردیم که برخی؛ ماهیت مهایات را اباحه معوضه قلمداد کرده‌اند ایشان اباحه معوضه را در جایی دیگر، صلح تلقی کرده‌اند و در مبحثی دیگر، مهایات را از انشعابات عقد صلح پنداشته اند.

 

در این مقام، لاجرم ‌به این حد از مقدمه بسیار مختصر بسنده می‌کنیم و بقیه مطالب را در مبحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین زمانی منافع مورد مداقه قرار خواهیم داده ایم.

 

الف– نمونه کاربردی

 

 1. یکی از شرکت های ایرانی با تنظیم دفترچه قرارداد متحدالشکل، منافع سوئیت های ویلایی خود را به صورت زمانی به متقاضیان واگذار می‌کند. در دفترچه قرارداد این شرکت، ضمن ترسیم جداولی، پس از ذکر شماره مورد مصالحه، تاریخ ثبت، شماره پرونده، شماره ثبت، مشخصات مصالح و ستون مربوط به مشخصات متصالح آمده است:

«مورد مصالحه منافع یک سوئیت/ یک اتاق مستحدثه در هتل … {شماره…}واقع در … پلاک های ثبتی …که با شماره ی مورد مصالحه در صفحه دوم این سند در هتل مشخص است. به مدت چهار هفته از سال طبق جدول مشخص شده در صفحات ده الی پانزده با توضیح صفحه شانزده این سند به صورت ادواری که متصالح از کم و کیف آن کاملا آگاهی یافته است» و سپس ‌با تعیین شرایط ضمن عقد در۱۱ بند – که در مباحث مربوط به حقوق مصالحین و متصالحین به آن اشاره خواهیم کرد – صفحاتی را برای درج نقل و انتقالات بعدی مهیا کرده‌اند. و نیز صفحاتی را مخصوص ترسیم جداولی که در ستون عمودی آن ماه های سال قید شده و در ستون افقی آن به ترتیب هفته اول، دوم، سوم و چهارم نوشته شده است. در تقاطع مختصاتی این ستون ها، جاهایی خالی برای علامت زدن مهیا شده است که با منظور تعیین هفته های مورد توافق در سال، تعبیه شده اند و بالاخره در صفحه شانزدهم ، ‌هفته‌ها را تعریف نموده است.

 

طبق این تعریف، هفته اول از ساعت ۲ بعد از ظهر روز اول هر ماه الی ۱۲ ظهر روز هشتم هر ماه، هفته دوم از ساعت ۲ بعداز ظهر الی ۱۲ ظهر روز پانزدهم، هفته سوم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز پانزدهم الی ۱۲ ظهرروز بیست و دوم و هفته ی چهارم از ساعت ۲ بعداز ظهر روز بیست و دوم الی ۱۲ظهرروزبیست ونهم هر ماه می‌باشد.

 

  1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص ۳۶،چاپ هفتم، تهران، میزان ، ۱۳۸۴ ↑

 

  1. ۲٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ص۵۲،،تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

 

  1. ۱٫زین الدین بن علیعاملی (شهید ثانی)،مسالک الافهام، ج۲، ص۲۵۶، مؤسسه‌ معارف الاسلامیه، قم، ایران،۱۳۸۸ ه.ق ↑

 

  1. ۱٫ احمد علی هاشمی، حقوق اموال و مالکیت، ،ص۵۵، تهران، انتشارات پایدار،چاپ اول، ۱۳۸۵ ↑

 

  1. ۱٫ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۴۲، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ ↑

 

  1. – حسن عمید،فرهنگ فارسی،ص ۴۳۸،امیرکبیر،چاپ۱۷، ۱۳۶۱ ↑

 

  1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق، ،ص۱۵۴،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۱ ↑

 

  1. – محمد کاظم یزدی ، عروه الوثقی، ج ۳، ص ۱۱۸،قم، وجدانی، ۱۴۰۰هـ. ق ↑

 

  1. – احمد نراقی،مستند الشیعه، ج۲ ،ص ۵۷۷، چاپ اول،انتشارات مؤسسه‌ آل البیت،۱۴۱۵ ه.ق ↑

 

  1. ۱- حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،ص ۲۴۷، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۶۶ ↑

 

  1. ۱- ناصرکاتوزیان، اموال و مالکیت،ص ۱۵۷، چاپ هفدهم، ۸۶ ۱۳ ↑

 

  1. ۱- همان ↑

 

  1. ۲- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۳۸،امیر کبیر، تهران چاپ هفتم،۱۳۸۶ ↑

 

  1. ۱- ناصر کاتوزیان، پیشین،ص۱۶۰ ↑

 

  1. ۱- همان ↑

 

  1. ۱- مواد ۳۵۰ و ۴۷۵ قانون مدنی ↑

 

  1. ۲- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۳۸ ↑

 

  1. ۱٫ محمود کاشانی، اندیشه­هایی در حقوق امروز، ص۳۱،نشر کمال الملک، چاپ اول، ۱۳۸۷ ↑

 

  1. ۲٫ علیرضا باریکلو، عقود مشارکتی توقیفی و غیرلازم، ،ص۷۴،تهران،جنگل ، چاپ اول، ۱۳۸۸ ↑

 

  1. ۱٫ احمد مقدس اردبیل، مجمع الفائده و البرهان، ج۱ ،ص۱۸۹،چاپ مجتبی عراقی، اشتهاردی و یزدی، قم ۱۴۱۴ ↑

 

  1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۱۸۹ ↑

 

  1. ۲٫محقق حلی،شرایع الاسلام، ص۳،۲۵قم،مؤسسه‌ نشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین بقلم الشریفه،۱۴۱۲ ↑

 

  1. ۱٫ علیرضا یاریکلو ،عقود معین، ص۱۱۲ ↑

 

  1. ۲٫ محمدکاشانی،اندیشه‌های در حقوق امروز، ص۱۶۳ ↑

 

  1. ۳حسن امامی، حقوق مدنی، ص۲۱۷ ↑

 

  1. ۴٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۱ ↑

 

  1. ۱- جلیل پورسلیم بناب، حقوق ثبت،ج ۱،ص۴۳،چاپ دوم، جلد اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵ ↑

 

  1. ۱٫ احمد مقدس اردبیلی، همان، ص۲۱۷ ↑

 

  1. ۲٫ علیرضا باریلکو، عقود معین ۲ ،ص۱۲۶ ↑

 

  1. ۳٫ مصطفی عدل، حقوق مدنی، ص۲۰۷ ↑

 

  1. ۱٫ جهانگیر منصور، مجموعه قوانین و مقرارت ،ص۴۳۸ ↑

 

  1. ۱٫ علیرضا باریکلو ، عقود معین ۲،ص۱۲۷ ↑

 

  1. ۱٫ پیشین ، ص۱۲۹ ↑

 

  1. ۱ – علیرضا باریکلو، عقود معین۲، ص ۱۲۹ ↑

 

  1. ۲٫- همان ،ص۱۳۰ ↑

 

  1. ۱٫ غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ص۴و ۳، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ۱۳۷۷ ↑

 

  1. ۲٫ نادر اسکانی، فرهنگ ثبتی، ص۶۷، نشر دادگستر،چاپ اول، ۱۳۷۷ ↑

 

  1. ۳٫ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ح ث، ج اول، ص۱۷۲، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ↑

 

  1. ۱٫ همان ↑

 

  1. ۲٫ جلیل پورسلیم بناب، نحوه تفکیک و افراز، ص۲۱، چاپ دوم ↑

 

  1. ۳٫ همان ↑

 

  1. ۴٫ محمد ،معین، فرهنگ لغت،ج اول، ص ۳۱۳

 

  1. ۱٫ اقتباس از نظرات، شهری غلامرضا کتاب حقوق ثبت- و پور سلیم .جلیل کتاب بررسی حقوق نحوه تفکیک اراضی و باغات ‌و کتاب : حل مشکلات ثبتی- علی رستمی بوکانی ۲-نقل ار مجموعه قوانین۱۳۵۷صفحه۱۰۷ومجموعه قوانین ۱۳۵۸صفحه۸و۹ آیین نامه ها ↑

 

  1. ۱- جلیلپورسلیم بناب، حقوق ثبت، ج۱،ص۱۲۳ ↑

 

  1. ۲٫محمد جعفر، جعفری لنگرودی ،مهایات (افراز به منافع)، بحث مقاله ای پیرامون افراز منافع ↑

 

  1. ۳٫ محمد جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱ص۲۳۹، انجمن تحقیقات حقوق- بنیاد استاد.۱۳۵۷ ↑

 

  1. ۱٫ محمدحسن نجفی،جواهرالکلام، ج ۲۶ ص۲۰۹ به بعد ↑

 

  1. ۱- روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله. ترجمه علی اسلامی. ج۲ ص۶۰۰ و ۶۰۱ مسأله ۱۶ ↑

 

  1. ۲٫ شرح فتح القدیر،در تعریف مهایات گفته است. مهایات مبادله منفعت به جنس آن است زمانی که هر یک از چند شریک د رنوبت خود از مال مشترک منتفع شود و در عوض شریک دیگر نیز در نوبت خود از مال مشترک شود. ↑

 

  1. ۱٫ محمد جعفرجعفری لنگرودی، مقاله بحث افراز منافع ص۱۳ ↑

 

  1. ۱٫ سرخسی المبسوط، نقل از؛محمد جعفر لنگرودی،افراز منافع ص۵ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:12:00 ب.ظ ]