کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو  

E- برونگرایی در برابر درون‌گرایی[۱۷۳]

 

N- روان‌رنجورخویی در برابر ثبات هیجانی[۱۷۴]

 

P- روان‌پریش‌خویی در برابر کنترل تکانه (یا عملکرد فراخود)[۱۷۵]

 

جدول ۱-۲: فهرست صفات شخصیت مرتبط با سه بُعد شخصیت آیزنک(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

 

 

 

 

برونگرایی/ درون‌گرایی روان‌رنجورخویی/ ثبات‌هیجانی روان‌پریش خویی/ کنترل تکانه معاشرتی

 

سرزنده

 

فعال

 

جسور

 

هیجان‌خواه

 

آسوده‌خاطر

 

سلطه‌جو

 

مخاطره‌جو

مضطرب

 

افسرده

احساسهای گناه

 

عزت‌نفس پایین

 

تنیده

 

غیرمنطقی

 

خجالتی

 

دمدمی

پرخاشگر

 

سرد

 

خودمحور

 

بی‌روح

 

تکانشی

 

ضداجتماعی

 

خلاق

 

مصمم

پژوهش نشان داده است صفات و ابعادی که آیزنک مطرح کرد در طول زندگی از کودکی تا بزرگسالی، به رغم تجربیات اجتماعی و محیطی که هر یک داریم، ثابت می‌مانند. شرایط ما ممکن است تغییر کنند ولی این ابعاد ثابت می‌مانند. برای مثال، کودک درون‌گرا در بزرگسالی درون‌گرا می‌ماند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۱- برونگرایی

 

برون‌گرایان به سمت دنیای بیرون گرایش دارند، همنشینی با دیگران را ترجیح می‌دهند و معاشرتی، تکانشی، مخاطره‌جو، جسور و سلطه‌جو هستند. علاوه براین، معلوم شده کسانی که در پرسشنامه‌ی شخصیت آیزنک نمره بالایی در برونگرایی می‌گیرند، از آنهایی که نمره پایین می‌گیرند هیجانات خوشایند بیشتری تجربه می‌کنند(لوکاس و فوجیتا، ۲۰۰۰). گزارش شده که درون‌گرایان عکس این ویژگی‌ها را دارند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). به نظر آیسنک، فرد برون‌گرا فردی است اجتماعی، علاقمند به مهمانی، دارای دوستان فراوان و طالب هیجان که بدون تفکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می‌کند و فرد درون‌گرا بر خلاف خصوصیات بالا، فردی است آرام، درخود فرورفته، خوددار و تأملی که به احساسات آنی اعتماد نمی‌کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می‌دهد(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

آیزنک علاقمند بود بداند که برون‌گرایان و درون‌گرایان از لحاظ زیستی و ژنتیکی چه تفاوتی باهم دارند. او دریافت که سطح پایه انگیختگی مغز برون‌گرایان پایین‌تر است. چون سطح انگیختگی مغز برون‌گرایان پایین است، به برانگیختگی و تحریک نیاز دارند و فعالانه آن را جستجو می‌کنند. در مقابل، درون‌گرایان از برانگیختگی و تحریک دوری می‌کنند زیرا سطح برانگیختگی مغز آن ها از پیش بالا است(آیزنک، ۱۹۹۰؛ به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). در نتیجه، درون‌گرایان قویتر از برون‌گرایان به تحریک حسی واکنش نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده‌اند که درون‌گرایان حساسیت بیشتری به محرک‌های سطح پایین نشان می‌دهند و آستانه درد پایین‌تری از برون‌گرایان دارند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۲- روان‌رنجورخویی

 

بُعد روان‌آزرده‌خویی با صفاتی چون عصبی، دمدمی و عزت نفس پایین توصیف می‌شود. ویژگی‌های مرتبط با این بُعد و سلسله مراتب آن در شکل ۳-۲ آمده است.

 

 

 

تصویر ۳-۲: ساختار سلسله مراتبی روان‌آزرده خویی (N). (آیسنک، ۱۹۹۰)

 

افراد روان‌رنجور به صورت مضطرب، افسرده، تنیده، غیرمنطقی و دمدمی توصیف می‌شوند. امکان دارد که آن ها عزت نفس پایین داشته و مستعد احساس گناه باشند. آیزنک معتقد بود که روان‌رنجور‌خویی عمدتاًً ارثی است، حاصل عوامل ژنتیکی است نه یادگیری یا تجربه. روان‌رنجورخویی در ویژگی‌های زیستی و رفتاری جلوه‌گر می‌شود که با ویژگی‌های افرادی که ثبات هیجانی داشته و در انتهای بُعد روان‌رنجورخویی قرار دارند متفاوت هستند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۵-۳- روان‌پریش‌خویی

 

آیسنک پس از تأکید بر دو بعد اولیه، بعد سومی را به آن ها افزود و آن را روان‌پریش‌خویی[۱۷۶] نام نهاد. افراد دارای نمره بالا در این بعد، افرادی منزوی، بی‌احساس و بی‌توجه به دیگرانند و با آداب و رسوم مورد قبول جامعه درتضادند. ویژگی‌های مرتبط با عامل روان‌پریش‌خویی و سلسله‌مراتب آن در شکل ۴-۲ آمده‌است(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

 

 

تصویر ۴-۲: ساختار سلسله مراتبی روان‌پریش‌خویی (P). (آیسنک، ۱۹۹۰)

 

کسانی که از نظر روان‌پریش‌خویی بالا هستند، پرخاشگر، ضد اجتماعی، مصمم، سرد و خودمحور می‌باشند. درضمن، معلوم شده‌است که آن ها بی‌رحم، متخاصم و بی‌اعتنا به نیازها و احساس‌های دیگران هستند. علاوه براین، آن ها بیشتر از کسانی که در روان‌پریش‌خویی نمره پایین می‌گیرند مشکل سوء‌مصرف الکل و دارو دارند(شر، بارتولو و وود، ۲۰۰۰). شگفت اینکه افرادی که در روان‌پریش‌خویی نمره بالایی می‌گیرند، می‌توانند بسیار خلاق نیز باشند. شواهد پژوهشی از عنصر ژنتیکی مهمی خبر می‌دهند. مردان در بُعد روان‌پریش‌خویی نمرات بالاتری از زنان کسب می‌کنند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

۲-۳-۱۶- مدل پنج عاملی شخصیت

 

کتل و آیزنک با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی صفات شخصیتی را به دست آوردند که از نظر تعداد تفاوت دارند. شماری از پژوهشگران شخصیت از هر دو نظریه ناراضی هستند و معتقدند که آیزنک تعداد بسیار کمی ابعاد و کتل تعداد بسیار زیادی عامل را مشخص کرده‌اند. نظریه جدیدتر پنج عامل کلی شخصیت را مشخص کرده‌است(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). الگوی پنج عاملی از سه حوزه اصلی حمایت شده است: تحلیل عاملیِ مجموعه‌ بزرگی از اصطلاحات مربوط به صفات در زبان، تحقیقات بین فرهنگی به منظور آزمون همگانی بودن ابعاد صفات و ارتباط صفات مندرج در پرسشنامه‌های صفات با پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های دیگرست(پروین و جان، ۱۳۸۹).

 

رابرت مک‌کری (۱۹۴۹) و پل کاستا (۱۹۴۲) که در مرکز پژوهش پیری‌شناسی مؤسسات ملی سلامتی در بالتیمور مریلند کار می‌کنند به برنامه تحقیق گسترده‌ای مبادرت کردند که پنج عامل اصلی را مشخص کرد (مک کری و کاستا، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷؛ به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۹۱). این عوامل عبارتند از:

 

    1. روان‌رنجور‌خویی[۱۷۷]

 

    1. برونگرایی[۱۷۸]

 

    1. گشودگی[۱۷۹]

 

    1. سازگاری[۱۸۰]

 

  1. وظیفه شناسی[۱۸۱]

این پنج عامل عمده، برای دستیابی به آن دسته از عوامل شخصیتی طراحی شد که افراد به عنوان مهم‌ترین عوامل زندگی خود مطرح می‌کردند(پروین و جان، ۱۳۸۹). این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامه خود سنجی، آزمون‌های عینی و گزارش‌های مشاهده‌گران تأیید شدند. پژوهشگران بعداً آزمون شخصیتی را به نام پرسشنامه‌ی شخصیت NEO ساختند که از سرواژه‌های به دست آمده از حروف اول سه عامل اول برای اسم آن استفاده شده است.یافته های باثبات عوامل یکسان از روش‌های ارزیابی مختلف، حکایت از آن دارند که می‌توان روی این عوامل به عنوان جنبه‌های برجسته شخصیت حساب کرد. این پنج عامل و صفات مشخصه‌ی آن ها در جدول ۲-۲ فهرست شده‌اند(شولتز و شولتز، ۱۳۹۱).

 

 

 

 

جدول ۲-۲: ابعاد مقیاس پرسشنامه‌ی تجدیدنظر شده‌ پنج عاملی و رابطه‌ آن با صفات موجود در پرسشنامه‌ی پنج عاملی روان آزرده‌خویی: اضطراب، خصومت و خشم، افسردگی، خو- آگاهی، زودانگیختگی- آسیب‌پذیری

 

برونگرایی: خون‌گرمی، اجتماعی‌بودن، جرئت ورزی، هیجان‌طلبی، دارای هیجانات مثبت

 

گشودگی: تخیلات، زیبایی‌ها، احساسات، اعمال، تفکرات، ارزش‌ها

 

سازگاری: قابلیت اعتماد، درستکاری، نوع‌دوستی، پذیرش، تواضع، خوش‌فکری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:31:00 ق.ظ ]
مقدمه:

 

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می‌باشد.

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی ‌به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد.

 

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‌اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.

 

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم وسپس در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

 

بوشمن و اسمیت[۱] در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران[۲] ( ۲۰۰۷ ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری ‌به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.

 

همچنین بیدل و هیلاری[۳] ) ۲۰۰۹ ) طی تحقیقی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت[۴]، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).

 

جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر[۵]،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).

 

یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال ۸۸ تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:15:00 ق.ظ ]
 

اثرات خود ‌کارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

 

الف) اثر خودکارآمدی بر سطح انگیزش: خودکارآمدی درک شده نقش تعیین کننده ای بر خود انگیزشی(Self- Motivation) افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدی بر گزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاردر رویارویی با مشکلات و میزان تحمل فشارها اثر می‌گذارد. (لاک لاتهام ۱۹۹۰ وباندورا،۲۰۰۰ به نقل از عبداللهی و نوه ابراهیم ،۱۳۸۵)

 

باور خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده ها بر رفتار انسان نقش اساسی را ایفا می‌کند. برخی تعیین کننده ها به شرح زیر است:
۱) انتخاب اهداف: خود کارآمدی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم درانتخاب اهداف پرچالش و فعالیت‌های دشوار فردی عمل می‌کند. یک فرد معمولاً اهدافی را انتخاب می‌کند که در کسب موفقیت آمیز آن ها، سطح معینی از توانایی را داشته باشد. براین اساس، افراد از فعالیت‌های که توانایی انجام آن ها را ندارند، اجتناب می‌کنند، این اجتناب به نوبه خود می‌تواند برای افراد در انجام فعالیت های چالش برانگیز و میزان تقویت مثبت بازخوردهای حاصل از آن محدودیت ایجاد کند. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند، اهداف چالش انگیز را انتخاب می‌کنند و از تجارب تهدید آمیز اجتناب می‌کنند و افراد با کار آمدی پایین از رویارویی با تکالیف، وظایف و اهداف مشکل پرهیز می‌کنند. افراد خود کار آمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را موظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت درباره نتایج عملکرد خود می پردازند و درصورت مشاهده نا همخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آن ها‌ است. افراد از طریق انتخابها بر جریان زندگی شخصی و شغلی خود اثر می‌گذارند. آنان از موقعیت‌ها، فعالیت‌ها و به طور کلی انتخابهایی که باور دارند بیش از حد توان آن ها‌ است، اجتناب می‌کنند و آن دسته از فعالیت‌هایی را انتخاب می کنندکه باور دارند می‌توانند از عهده آنان برآیند. افراد دارای احساس خودکارآمدی بالا، موقعیت‌ها و اهدافی را انتخاب می‌کنند که ممکن است، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خودکارآمدی در انتخاب های افراد همچون انتخاب رشته، حرفه، کلاس های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد.(عبداللهی و نوه ابراهیم ،۱۳۸۵)

 

باندورا (۱۹۹۷) بیان می‌کند که این بررسی بیشتر بر فرایند فعال خودکارآمدی که افراد از این طریق قادرند محیط مناسب را ایجاد نموده و روزانه بر تمام امور کنترل داشته باشند توجه می کند .افراد بخشی از محصولات محیط خود می‌باشند از این رو باورهای خودکارآمدی شخصی می‌تواند مراحل زندگی را از طریق تاثیرات انواع فعالیت‌ها و محیط های انتخابی شکل دهد . افراد از موقعیت‌ها و فعالیت‌هایی که باعث افزایش توانایی خود می شود پیشگیری و اجتناب می‌کنند اما نسبت به فعالیت‌های چالش دار معتهد هستند و توانایی خود را در این خصوص مورد ارزیابی قرار می‌دهد و عواملی چون اختلافات سازگاری ، علاقه و شبکه های ارتباطی اجتماعی را جهت تعیین مراحل زندگی از این طریق ایجاد می‌کنند .(به نقل از تقدیری،۱۳۸۶)

 

۲) کسب نتایج یا پیامدهای مورد انتظار: خودکارآمدی، همچنین نقش مؤثری در پیامدهای بالقوه مشوقها و بازدارنده های مورد انتظار دارد. پیامدهای قابل پیش‌بینی، عمدتاًً به باورهای افراد در توانایی انجام فعالیت‌ها در موقعیتهای مختلف وابسته است. افراد دارای کارآمدی بالا انتظار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی افراد دارای کارآمدی پایین، انتظار عملکرد ضعیفی را از خود دارند و در نهایت نتایج منفی یا ضعیفی را به دست می آورند.
باندورا (۱۹۹۷) اظهار می‌کند که فعالیت‌های بی شماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شوند، پیامدهای مطلوبی به دنبال دارند، ولی آن فعالیت‌ها توسط افرادی که به توانایی‌های خود در انجام موفقیت آمیز شک می‌کنند، پیگیری نمی شوند. بالعکس افراد با کارآمدی بالا، انتظار دارند با تلاش‌های خود موفقیتهایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی به آسانی منصرف نمی شوند. ‌بنابرین‏، نظریه خود کارآمدی بیان می‌کند که باور فرد به توانایی‌های خود، رفتارهای موردنیاز برای کسب نتایج مثبت مورد انتظار را ایجاد می‌کند و موجب می شود که فرد برای به‌کارگیری رفتار خود تلاش‌های مضاعفی انجام دهد(عبداللهی ونوه ابراهیم ،۱۳۸۵)
۳) اجرای اهداف: کارآمدی درک شده نه تنها در انتخاب اهداف بلکه بر اجرای آن ها نیز اثر می‌گذارد. انجام یک تصمیم به هیچ وجه به افراد اطمینان نمی دهد که رفتارهای موردنیاز را به طور موفقیت آمیز انجام دهند و در مواجهه با مشکلات، استقامت و پایداری داشته باشند. یک تصمیم گیری روانی به یک عمل روانی مشتق شده از باور کارآمدی بالا، نیاز دارد. شخص باید یک خود کرداری (عملکردی) را به یک خود عزمی اضافه کند، و گرنه، تصمیم گیرنده اندیشه و تفکر را به کار نگرفته است. باور به کارآمدی شخصی همچنین به رفتار انسان شکل می‌دهد که آیا از فرصت‌ها استفاده می‌کند و یا از حضور آنان در شرایط مختلف زندگی جلوگیری بعمل می آورد و وجود موانع و مشکلات را دشوارتر می‌سازد. افراد با خودکارآمدی بالا بر فرصت‌های ارتقاء شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می‌شوند، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیت‌ها را به دست می گیرند. افرادی که دچار خودشکی می‌شوند، بر موانع و محدودیت‌ها کنترل کمی دارند و یا اصلاً کنترل ندارند و به آسانی تلاش‌های خود را بیهوده می شمارند. آنان از فرصت‌های محیطی کم استفاده می‌کنند.
۴) میزان تلاش: خودکارآمدی درک شده بر میزان تلاش برای انجام یک وظیفه اثر می‌گذارد. افرادی که به کارآمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشکلات تلاش‌های مضاعفی می‌کنند. در مقابل افرادی که به شایستگی‌های خود شک می‌کنند و یا باور کارآمدی ضعیفی دارند، هنگام رویارویی با مشکلات، موانع و شکست‌ها تلاش کمی می‌کنند و یا منصرف می‌شوند و یا اینکه راه‌حلهای پایین تر از حد معمول ارائه می‌دهند و این افراد علت شکست را به ناتوانی خویش نسبت می‌دهند. در آن موقع توجه آنان به جای حل مسئله، متمرکز بر فقدان شایستگی خود است. ولی افراد با کارآمدی بالا علت شکست را تلاش و کوشش کم می‌دانند.
۵) میزان استقامت و پشتکار: خودکارآمدی درک شده در میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد در نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر می‌گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می‌دهند و از منابع مختلف فردی و محیطی بازخوردهای مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده به خودکارآمدی عمل می‌کنند. برعکس، افراد با خودکارآمدی پایین، و یا افرادی که در کسب نتایج مورد انتظار تلاش نمی کنند، بازخوردهایی که نشانگر عدم توانمندی آنان در انجام وظایف است، دریافت می‌کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:44:00 ب.ظ ]
 

پژوهش حاضر از ‌نظر هدف کاربردی است به دلیل آنکه نتایج آن می‌تواند بدون واسطه در اختیار مدیران شرکت های تکمیل فرش قرار بگیردو از نتایج آن در جهت بهبود روابط با مشتری مورد استفاده قرار گیرد و از نظر روش همبستگی است و در آن برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مجلات علمی،مقالات فارسی­و­انگلیسی لازم­و جهت تأیید یا رد فرضیات تحقیق از روش می‌دانی که از طریق جمع‌ آوری آمار و ارقام موجود در شرکت های بافت فرش استفاده شدکه روایی آن بر اساس مشاوره و گفتگو با اساتید راهنما،مشاور و … انجام شد.درمورد پایایی آن ‌به این نکته اشاره می‌کنیم که پرسشنامه و پاسخ به سوالات به صورت مقیاس لیکرت می‌باشد که از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید.جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های بافت فرش ماشینی در شهرستان کاشان می باشد و در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.متغیر وابسته شامل میزان وفاداری ،نظرات افراد و متغیرهای مستقل عبارتند از : تصویر ذهنی، کیفیت، سرعت،امانت داری و قیمت .

 

در این تحقیق به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه،بررسی اسناد و مدارک و برای تلخیص آن ها از نرم افزار word و Spss استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف معیار، در بخش آمار استنباطی از آزمونtمستقل برای بررسی وضعیت اهمیت عوامل نسبت به حد متوسط و مقایسه با حد متوسط و از همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و وفاداری مشتریان و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی میزان اهمیت عوامل تحقیق از نظر پاسخ دهندگان استفاده شده است.همچنین از آزمون کروسکال والیس تأثیر عوامل دموگرافیک برروی عوامل تحقیق را بررسی نمود.

 

۱-۱۲ پیشینه تحقیق

 

تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدل­های مفهومی وفاداری مشتری، در ادبیات بازاریابی چندان گسترده نیست و ‌می‌توان گفت مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته و اغلب مطالعات صورت گرفته نیز بر تعریف و اندازه گیری وفاداری مشتری به خدمت متمرکز شده اند و مطالعات اندکی به تعیین و شناسایی عواملی پرداخته‌اند که منجر به توسعه وفاداری می‌گردند.

 

۱-۱۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل از کشور:

 

در رابطه با عامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت فرش از جمله شرکت های تکمیل فرش تحقیقی صورت نگرفته است.ولی در خصوص مقوله وفاداری مشتری تحقیقاتی در دانشگاه های مختلف صورت گرفته است که عبارتند از:

 

۱.شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک مسکن با بهره گرفتن از روش تصمیم ­گیری چند معیاره-محمدجواد­کاردگر-پایان نامه­کاشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۵

 

در این تحقیق تأیید شده که ارتباط معناداری بین عوامل فیزیکی- محیطی،خدمات دهی و کارکنان با وفاداری مشتریان وجود دارد.همچنین در رتبه بندی عوامل این نتایج به دست آمده:

 

‌در رتبه­بندی داخلی عوامل فیزیکی- محیطی،عامل ارائه تمامی خدمات در یک شعبه،دارای بالاترین درجه رتبه بندی نزد مشتریان بود.

 

در رتبه ­بندی داخلی عامل­خدمات دهی،عامل­بهره و­شرایط لازم برای اعطای وام مهمترین­عامل­شناخته­شد.

 

در رتبه ­بندی داخلی عامل شایستگی کارکنان و عامل سرعت و دقت کارکنان بیش از سایر عوامل نزد مشتریان اهمیت دارد.

 

۲٫شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری در مصرف کنندگان پودر رختشویی -رشیدی- پایان نامه کاشناسی ارشد -دانشگاه تهران،۱۳۸۰

 

محقق در این تحقیق به دنبال یافتن اهمیت عوامل مرتبط با پودر رختشویی برای گروه مصرف کنندگان وفادار­به مارک پودر­رختشویی با­جامعه آماری زنان خانه دار تهران بوده که به همین منظور ۱۷­عامل مرتبط با این محصول در قالب­ ۱۷ فرضیه مورد پژوهش قرار گرفته که در نهایت نتایج زیر به دست آمده است:

 

در این تحقیق مشخص شد که برای گروه خریداران وفادار به مارک ویژه، از بین نبردن رنگ لباس،داشتن استانداردها، سفید کنندگی،دسترسی آسان،کف کنندگی کم،قدرت پاک کنندگی،بجانگذاشتن شوره در لباس،به­جا نگذاشتن­رسوب در ماشین،مشهور بودن­مارک،رایحه­و­بو،نرم کنندگی و سرعت پاک کنندگی پودر رختشویی ماشینی با اهمیت است.

 

محقق پرسشنامه این پژوهش را با اصلاحات و اضافه کردن سوالات دیگر جهت بررسی سوالات پژوهش مورد استفاده قررداده است.

 

۳٫بررسی عامل مؤثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان محصولات صنعتی بوتان-ورزشکار- پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۸۲

 

سوال­اصلی این تحقیق عبارت­است از:مهم­ترین عوامل ‌موثر بر­حفظ­وتقویتوفاداری­مشتریان کدامند؟در این تحقیق۳عامل به عنوان عوامل اصلی موثربروفاداری مشتریان معرفی گردیده است که عبارتنداز:رضایت مشتری، تصویر درک شده ازشرکت وکیفیت درک شده ازنرم افزار(عناصرتعاملی درخدمت ارائه شده).

 

وفاداری مشتریان ‌بر اساس دو شاخص تکرار خرید و تمایل به توصیه محصول به دیگران مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتیجه حاصل از این تحقیق ‌به این قرار است که بین تمامی عوامل معرفی شده در مدل نظری تحقیق و دو شاخص «تکرار­خرید» و «تمایل معرفی محصول به دیگران» رابطه­معناداری وجود دارد.

 

۴٫تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک صادرات ایران با بهره گرفتن از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری-پویا یوسفی-پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشکده مدریت دانشگاه تهران،۱۳۸۴

 

نکته مهم و قابل توجه این است که در این پژوهش بر خلاف پژوهش های فوق­الذکر بر روی بازار بانکداری خرد تمرکز دارد و نه فقط بر روی مشتریان یک بانک خاص.

 

مدل این تحقیق مشابه مدل ارائه شده در مقاله­ای با نام «مدلی از وفاداری مشتریان در بازار بانکداری خرد» که توسط بیرلی،مارتینا و کوئین تانا در دانشگاه رأس پالماس اسپانیا ارائه شده می‌باشد که در شهر تهران مورد مستقیم دارندو نیز میان رضایت مندی و کیفیت خدمات رابطه دو طرفه وجود دارد.

 

همچنین مشخص گردیده متغیر دقت در انتخاب برند نمی تواند به ‌عنوان متغیر تعدیل کننده تاثیر زیادی بر روی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته در وفاداری بگذارد.

 

۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

 

۱- بر اساس مطالعه­ ای که توسط آقایان آندرسن کاسیک و ارماس واربلن[۱] ،در سال ۲۰۰۹، ‌در مورد چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان انجام گرفته است.هدف از این مطالعه نشان دادن این موضوع است که عوامل اصلی مؤثر بر وفاداری وابسته به سطح وفاداری مشتریان می‌باشد.یافته های این مطالعه نشان می دهد که داشتن رفتار یکسان باهمه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست.همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که چهار عامل بر وفاداری (رضایت،قابلیت اعتماد،تصویر و اهمیت ارتباط)نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتری بازی ‌می‌کنند.روی هم رفته رضایت و اهمیت یک رابطه پایه­ های هر نوعی از وفاداری را می­سازد.قابلیت اعتماد به فروشنده مهمترین عوامل بحرانی برای وفاداران رفتاری ایجادتصویر ابزار اصلی برای دستیابی به مشتریان متعهد می باشدونتایج مطالعه آن ها می‌تواند به وسیله شرکت­هایی که رویکردهای هدفمند به عنوان بخشی از هدف افزایش وفاداری مشتری دارند،مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:25:00 ب.ظ ]
 

، بلکه طبق قرارداد موظف است آنچه را که به او واگذار می شود در صورتی که از شرایط مقرر تخلف نشود بپذیرد.[۱۰۷]

 

از این نوع قراردادهای اتکائی معمولاً در موارد زیر استفاده می‌گردد:

 

ـ زمانی که شرکت در رشته بیمه ای برای اولین بار شروع به فعالیت می‌کند و در آن رشته هیچ نوع اطلاعات آماری موجود نیست. لذا بیمه گر اتکائی در کلیه بیمه نامه های صادره شرکت بیمه اعم از بیمه نامه های بزرگ و کوچک به نسبت معینی مشارکت کرده به همان میزان حق بیمه دریافت و خسارت مربوط را می پردازد.

 

ـ به منظو کاهش در هزینه های اداری و ساده کردن عملیات، در یک رشته مهم بیمه ای که سرمایه و مبالغ بیمه شده هم شکل بوده، با قرارداد اتکائی مازاد سرمایه همگون و هماهنگ و تکمیل می‌گردد.

 

ـ زمانی که شرکت نیامند حمایت مالی برای افزایش حجم فعالیت خود است (در زمینه هزینه ها و ذخیره برای ریسکهای در جریان).

 

ـ اگر میزان ضریب خسارت از کنترل واگذارنده خارج شده و خیلی سریع و فوری نتواند آن را بدون ارتباط و ایجاد سازمان و شبکه فروش اصلاح نماید، در این موقعیت واگذاری اتکایی به صورت مشارکت برای مدت محدود مناسب می‌باشد.

 

ـ در رشته هائی با سرمایه و مبالغ بیمه شده متوسط و ضریب خسارت متغیر که از یکسال نسبت به سال دیگر دچار نوسان فاحش است «مانند تگرگ» در این قرارداد نیازی به ارسال لیست (بردرو) حق بیمه و خسارت نیست، و در صورت لزوم خلاصه عملیات سه ماهه برای بیمه گران اتکائی ارسال می شود که در آن برای خسارت‌ها ‌بر اساس سال وقوع لیست تهیه و ارسال می‌گردد«بجز رشته باربری که ‌بر اساس سال صدور لیست تهیه می شود». عقد بیمه اتکائی به طریق مشارکت همیشه مورد انتقاد کسانی بود که به عملیات اتکائی از دید سیاسی نگاه می‌کنند. آن ها شکایت از این دارند که واگذارنده در این نوع قرارداد بخش اعظم حق بیمه مورد توافق خود را به خارج صادر می‌کند و در نتیجه آن ارز به خارج از کشور منتقل می‌گردد در صورتی که حقیقت چیز دیگری است.

 

ـ در عملیات اتکائی حق بیمه منتقل نمی شود بلکه مانده حساب‌ها به نفع بیمه گر اتکائی است که منتقل می شود . ستون بستانکار حساب بیمه گر اتکائی را عواملی تشکیل می‌دهند که کاهش دهنده حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی هستند، کارمزدها، خسارات، کارمزد منافع، ذخایر و هزینه های دیگر مانند مالیاتها از جمله این عواملند. در اقتصادهای تورمی بار مالی ذخایر فنی در اثر کاهش ارزش پول در درازمدت نتیجه قرارداد را منفی می‌کند.

 

ـ سپرده ذخایر فنی بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذارنده است و این ذخایر در قراردادهای مشارکت حائز اهمیت هستند. زیرا بیمه گر واگذارنده از مابه التفاوت بازدهی حقیقی این ذخایر با بهره ای که به بیمه گر اتکائی می پردازد سودی را نصیب خود می گرداند. این کمک مالی از آنجایی که باعث ثبات نرخ بیمه شده و از افزایش آن جلوگیری می کند در مجموع به نفع بیمه گذار نیز تمام می شود قرارداد اتکائی مشارکت امروزه در اکثر رشته ای بیمه به ویژه در واگذاریهای مجدد قراردادهای نسبی مورد استفاده قرار می‌گردد.[۱۰۸]

 

ـ از قراردادهای مشارکت، بیشتر در بیمه های اموال و مسئولیت (به استثنای بیمه اتومبیل) استفاده می شود، زیرا اداره و اجرای این نوع از بیمه های اتکائی آسان است و هیچ انتخاب نامساعدی نیز برای بیمه گر اتکایی به وجود نمی آید. از آنجا که عموماً این نوع قرارداد برای بیمه گر اتکائی سودآور است لذا کارمزد بیشتر و شرایط بهتر، امری کاملاً دست یافتنی است.

 

ـ قرارداد مشارکت، مؤثرترین عقد بیمه اتکائی برای شرکت‌های کوچک است که تمایل دارند وارد یک طبقه جدید فعالیت بیمه­ای شوند و یا ذخیره حق بیمه های عاید نشده خود را کاهش دهند. این نوع قرارداد برای معامله متقابل بین دو شرکت بیمه اصلی نیز مناسب است.[۱۰۹]

 

مزیت این نوع قرارداد از نظر واگذارنده تنها سهولت اجرای آن است زیرا هر معامله بیمه ای که انجام می‌دهد در صورتی که مشمول قرارداد واقع شود خود به خود چند درصد آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود. ‌بنابرین‏ طرز محاسبه حق بیمه اتکائی و سهم خسارت و غیره به سهولت انجام می پذیرد. ولی عیب بزرگ آن این است که جوابگوی احتیاجات بیمه گر واگذارنده نیست و نمی تواند او را در مقابل ریسکهای خطیر حمایت کند. در صورتی که ‌در مورد خطرهای کم اهمیت که واگذارنده خود قادر به نگهداری آن ها می‌باشد بی فایده است. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که بیمه اتکایی به وسیله قرارداد مشارکت نمی تواند کاملاً مفید باشد مگر ‌در مورد بیمه هائی که هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ سرمایه بیمه شده کاملاً متحدالشکل باشند.[۱۱۰]

 

بند سوم- اتکایی اختیاری–اجباری

 

این نوع پوشش خارج از چهارچوب واگذاری ‌بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم واگذارنده اجبار ندارد که طبق سهم نگهداری خاصی عمل کند و بسته به نظر خود هرچه بخواهد برمی دارد و هرچه از میزان بیمه را نخواست یا نتوانست، به بیمه گر اتکایی می سپارد و بیمه گر اتکایی موظف است که آن را بپذیرد . البته این پوشش بیمه ای برای واگذارنده اختیاری است و برای بیمه گر اتکایی اجباری است مثل بیمه ی عمر .[۱۱۱]

 

بند چهارم- اتکایی پوشش باز

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:54:00 ق.ظ ]