کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو  

قبل از سال ۱۹۱۶ هانی فان[۹] از دانشگاه ویرجینای غربی در مقاله‌ای از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرده بود. اما برای نخستین بار جین جاکربر در اثر کلاسیک خود تحت عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی» (۱۹۱۶) برای تأکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیررسمی در کلان‌شهرهای جدید از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده کرد.

 

در دهه ۱۹۷۰ گلن لوری[۱۰] اقتصاددان، برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به‌منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و به‌طورکلی سرمایه اجتماعی به صورت­های گوناگونی مورداستفاده قرارگرفته است که درمجموع می‌توان آن‌ ها را در سه دسته ذیل خلاصه نمود:

 

ریشه‌یابی مفهوم سرمایه اجتماعی

 

در تعریف سرمایه اجتماعی دو رویکرد اصلی وجود دارد. در یک رویکرد، سرمایه اجتماعی بر اساس کارکردهای آن تعریف می‌شود و در رویکرد دیگر سعی بر آن است سرمایه اجتماعی فی‌نفسه (و به طور ذاتی) تعریف شود. ازنظر جیمز کلمن سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می‌شود. ازنظر او سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند. همه آن‌ ها شامل جنبه‌ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش‌های معین افرادی را که درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند.

 

به نظر پوتنام، سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و شبکه‌هاست که می‌توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. در مقابل فوکویا ما ‌به این نوع تعریف انتقاد دارد و مدعی است که بسیاری از این تعاریف به‌جای خود سرمایه اجتماعی، اشاره به تجلیات سرمایه اجتماعی (اعتماد شبکه ها، جامعه مدنی و نظیر آن‌که با سرمایه اجتماعی مرتبط هستند)، دارند. این موارد همگی پدیده‌های ثانوی هستند که به عنوان نتیجه سرمایه اجتماعی، نه به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده خود سرمایه اجتماعی مطرح می‌شوند. فوکویاما خود، سرمایه اجتماعی را این‌گونه تعریف ‌کرده‌است سرمایه اجتماعی را به‌سادگی می‌توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش‌های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می‌کنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند.

 

شایع‌ترین اشکال سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، سرمایه هایی هستند که آلبرت هیرشمن آن‌ ها را منابع اخلاقی می‌نامد. یعنی منابعی که ذخیره‌شان در حین استفاده به‌جای کاهش، افزایش می‌یابد و در صورت عدم استفاده کاهش می‌یابند.

 

هر چه دو نفر به هم اعتماد کنند اعتماد متقابلشان افزایش می‌یابد و برعکس، بسیار سخت است که بی‌اعتمادی عمیق از طریق تجربه از بین برود زیرا مردم را از مشارکت در انواع مناسب تجربه بازمی‌دارد و بدتر اینکه به بروز رفتاری منجر می‌شود که خود به افزایش بی‌اعتمادی کمک می‌کند. همین‌که بی‌اعتمادی آغاز شد به‌زودی فهمیدن اینکه آیا اصولاً موجه است یا نه، غیرممکن می‌شود، زیرا بی‌اعتمادی قابلیت خود توجیه گری دارد.

 

نورشا دو دلیل را برای این تقویت متقابل در جهت مثبت (فضیلت) و منفی (رذیلت) ذکر می‌کند. اول اینکه اغلب برای یک کارگزار منفرد، انطباق با قواعد موجود بازی از تلاش برای تغییر آن‌ ها آسان‌تر است دوم اینکه هماهنگی که توسعه بر مبنای یک خط سیر خاص قرار گرفت، یادگیری سازمانی، عادات فرهنگی و مدل‌های ذهنی حوزه اجتماعی، این خط سیر خاص را تقویت می‌کند. به طوری که همکاری یا ‌فریب‌کاری ریشه‌دارتر می‌شود.

 

اکثر صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی بر این عقیده‌اند که مفهوم را با عباراتی متفاوت می‌توان در دیدگاه‌های بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی یعنی ماکس وبر وامیل دورکیم یافت. به عبارت دیگر اینکه مشارکت فرد در امور جمعی به نتایج مثبتی برای خود او و جامعه می‌ انجامد، از آغاز موردتوجه جامعه شناسان بوده است. به گفته پورتس، نوآوری این مفهوم در قرار دادن این اندیش هدر چهارچوب مفهومی سرمایه است. او همچنین یادآور می‌شود که این مفهومی می‌تواند در خدمت سیاست‌گذارانی قرار گیرد که در جستجوی راه‌ حل ‌های غیراقتصادی برای حل مسائل اجتماعی هستند که هزینه کمتری در برداشته باشد.

 

اینک، مسلماًً می‌باید در استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی موجود وجوه تفارق و تفاوت آن را از دیگر انواع سرمایه روشن ساخت. سرمایه فیزیکی را می‌توان در زمین، ساختمان یا ابزار و لوازم تولید دید. سرمایه مالی دارایی‌هایی است که افراد یا واحدهای حقوقی به صورت پول یا سهام در ‌اختیار دارند. سرمایه انسانی چیزی است که انسان‌ها به صورت دانش یا مهارت در ‌اختیار دارند.

 

سرمایه انسانی سرمایه ایست که در ارتباط خود با دیگران و در شبکه ارتباطی خود از آن برخوردار هستیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 11:57:00 ب.ظ ]
سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌باشد.

 

  1. در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.

 

 1. این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولت ایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی می‌پردازد و همچنین هزینه های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد. [۷۵]

 

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی

 

در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد. آیین رسیدگی ‌در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند.[۷۶]

 

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

در سال ۱۳۶۶ جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است.

 

پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است.

 

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی

 

با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همان‌ طور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با

 

اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آن ها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مسئله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تأکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.[۷۷]

 

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc)

 

این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود.

 

با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی ‌به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. ‌بنابرین‏ آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست.

 

اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. ‌بنابرین‏ دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند.[۷۸]

 

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC

 

در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند.

 

حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟

 

‌۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید

 

در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌ های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت،

 

تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرایند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود.[۷۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:14:00 ب.ظ ]
 

صاحب نظران علم مدیریت نیز ویژگی شخصیت را عامل تأثیرگذار در موفقیت سازمان تلقی نموده و آن را در کنار عوامل سازمانی و عوامل محیطی مورد توجه قرارداده اند. آنان بر این باورند که کارکنان باید واجد دو ویژگی مهم باشند: یکی ساخت تخصصی که به معنای داشتن دانش و تخصص کافی است و دیگری ساخت شخصیتی که به معنای داشتن ویژگی‌های خاص شخصیتی

 

مانند اعتماد به نفس، ریسک پذیری، کانون کنترل و….می‌باشد(دیگمان،۲۰۰۲).

 

رابطه ی میان شخصیت کارآفرینان و موفقیت کارآفرینانه

 

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان نه تنها از جنبه پیدایش کارآفرینی بلکه از جنبه موفقیت کارآفرینی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. یک رویکرد عمومی در این حوزه، در خواست از صاحبان مشاغل(کارآفرینان) برای تکمیل پرسشنامه عمومی شخصیت و مقایسه مقیاس شخصیت با عملکرد آنان است.

 

یک مشکل اصلی که در چنین رویکردی وجود دارد، این است که کاملا توصیفی و فاقد نظریه است. از بین ویژگی های شخصیتی تعداد کمی از آن ها رابطه منفی، تعدادی بی ربط و تعدادی رابطه مثبت با موفقیت کارآفرینی دارند. مطالعات زیادی که در این خصوص انجام شده بین سه ویژگی نیاز به پیشرفت و موفقیت ، ریسک پذیری و مرکز کنترل درونی رابطه معناداری را تأیید می‌کند.(راش و فریز،۲۰۰۰).

 

علامه، محمدی صدر وکاظمی (۲۰۱۲) معتقدند که بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی سخت کوشی، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، خلاقیت، انعطاف پذیری و تحمل ابهام با عملکرد شغلی افراد رابطه معناداری وجود دارد.

 

در پژوهش های دیگری که بر مبنای نظریه تناسب شخص-سازمان انجام شده اعتقاد بر این است که هر چه تناسب بیشتری بین نگرش ها، ارزش ها، دانش،مهارت،توانایی وشخصیت فرد وجود داشته باشد، فرد رضایت و عملکرد بهتری خواهد داشت. بر این مبنا مارک من وبارون(۲۰۰۳) معتقدند که هر چه بین ویژگی های فردی ونیاز های کارآفرین شدن (برای مثال، ایجاد یک شرکت جدید از طریق تجاری سازی دانش) بیشتر و نزدیک تر باشد، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود و هر چه کارآفرینان ویژگی هایی مانند (خود کارآمدی، توانایی تشخیص فرصت ها، پشتکار،سرمایه انسانی واجتماعی ومهارت های اجتماعی ممتاز) را داشته باشند،به موفقیت نزدیکتر خواهند بود. از آنجایی که این ویژگی ها از طریق آموزش های مناسب و کوتاه مدت قابل تعدیل می‌باشد، می‌تواند چارچوب مناسبی برای کمک به کارآفرینانی که در پی راه اندازی کسب وکار جدید هستند فراهم آورد.

شان و ون کاتر من (۲۰۰۰) و مارک من وبارون (۲۰۰۳) بر خلاف نظریه تناسب شخص-سازمان که عوامل و نیروهای محیطی و موقعیتی را به عنوان تاثیر گذارنده های قوی بر فعالیت های کارآفرینانه مؤثر می دانند، تا کیدشان بر افراد و فرصت ها به عنوان هسته اصلی پدیده کارآفرینی است.

 

با توجه به اینکه ایجاد شرکت جدید، برخاسته از تصمیم فردی است و این، دلیلی است که چرا کیفیت های فردی در مقام یک کارآفرین، در مرکز تحقیقات کارآفرینی است.از طرفی هر فرد، ویژگی های خاصی دارد واین ویژگی ها، در تصمیم ایجاد کسب وکار تاثیر گذارند.از اینرو ، این موضوع که آیا کارآفرینی با ویژگی شخصیتی افراد ارتباط دارد یا نه؟، توجه بسیاری از محققان را در طول چند دهه ی اخیر به خود جلب ‌کرده‌است تا جایی که، با شروع دهه ی ۱۹۸۰(دهه ی کارآفرینی)، موجی از مقالات وآثار در کشورهای توسعه یافته، در راستای تمرکز بر ویژگی ها وخصیصه های شخصیتی کارآفرینان، به انجام رسید.

 

مبنای این پژوهش‌ها و آزمونها، باوری بود که در آغاز، مکلند در زمینه نیاز به موفقیت ارائه کرده بود. بر مبنای ایده مکلند، کارآفرینان در مقایسه با غیر کارآفرینان، احساس نیاز بیشتری به کسب موفقیت می‌کنند. این ایده، در واقع شالوده پارادایمهایی را در تحقیقات مرتبط با کارآفرینی پیریزی کرد که به پارادایمهای شخصیتی مشهور است. به دنبال مکلند، محققان بیشماری، برای یافتن خصیصه های شخصیتی که کارآفرینان را از غیر کارآفرینان متمایز می‌کند، بسیار تلاش کردند. در این راستا، هر پژوهشگری، بر متغیر یا متغیرهای خاصی، تمرکز کرد. بر همین اساس، برای کارآفرینان چندین ویژگی شخصیتی در نظر می گیرند که در ذیل به خصایص مهمتری که بیشتر، مورد اجماع و وثوق محققان است اشاره می شود. در این تحقیق توفیق طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری از عوامل شخصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

نیاز به موفقیت

 

بیانگر گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارهاست و می‌تواند به عنوان رفتاری تعریف شود که در راستای رقابت برای رسیدن به سطح مطلوب انجام می پذیرد.نیاز به توفیق طلبی عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی،جهت پیشی گرفتن از رقبا وتعیین استاندارد توسط خود فرد(احمد پوردریانی،۱۳۷۹). در حوزه تحقیقات مربوط به خصوصیات شخصیتی ‌و کارآفرینی مفهوم نیاز به موفقیت توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است.نظریه انگیزش پیشرفت مک لند (۱۹۶۱) یکی از نظریه های جامع انگیزش است که به انگیزش کار می پردازد می‌باشد. (ترجمه حسین زاده، لبافی وصالحی،۱۳۸۶).

 

مک لند معتقد است ، وقتی شغل فرد مسئولیت ‌و بازخورد چالش متعالی را فراهم می‌سازد. یک نیاز عالی برای موفقیت،به شدت با عملکرد کاری سطح بالا مرتبط می شود. به زعم ایشان، برخی افراد انگیزه ی سطح بالایی دارند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود برای کسب موفقیت به سختی می کوشند. این افراد به جای واگذاری نتیجه ی کار به شانس وتصادف، روی مشکل یا مسئله خود کار می‌کنند، حد وسطی را بر می گزینند و مخاطره ی معتدلی را ترجیح می‌دهند وبه کسب موفقیت شخصی بیش از پاداش های ناشی از موفقیت توجه می‌کنند. آنان در جستجوی موقعیت هایی هستند که از طریق بازخورد محسوس بتوانند اطلاع دقیقی به دست آورند که تا چه میزان خوب عمل می‌کنند. در نتیجه از نتایج عملی کار خود مطلع می‌شوند(عباس پور،۱۳۸۵).

 

مک لند معتقد است که ۴ عامل زیر بر سطوح انگیزه پیشرفت موثرند:

 

۱- وضعیت جسمی: وضعیت جسمی به تنهایی عامل مؤثری بر انگیزه پیشرفت نیست بلکه تنها عاملی است که تحت شرایط پرورش معین، دستیابی فرد را به انگیزه بالای پیشرفت افزایش یا کاهش می‌دهد.

 

۲- ساختار خانوادگی: مک لند معتقد است که انگیزه پیشرفت از نوع خانواده نیز تاثیر می پذیرد. الگوی خانواده هسته ای به افزایش انگیزه پیشرفت کمک می‌کند، همچنین خانواده های تک والدینی یعنی خانواده های بدون پدر و یا خانواده های مادر.. فرزندی دارای انگیزه پیشرفت کمی هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 10:13:00 ب.ظ ]
مدیتیشن (meditation) که در زبان فارسی به آن مراقبه هم گفته می‌شود، به روش‌هایی گفته می‌شود که به شما این امکان را می‌دهند که بتوانید کنترل ذهن و احساساتتان را به دست بگیرید. به این صورت خواهید توانست از ورود افکار مزاحم و یا احساسات آزاردهنده به ذهنتان جلوگیری کنید و به آرامش برسید. نمی‌توان یک متد یا روش خاص برای مدیتیشن درنظر گرفت و آن را به عنوان مراقبه معرفی کرد. روش‌های زیادی برای مدیتیشن وجود دارد که هرکدام با تمرکز بر بخشی خاص می‌توانند کارگر و مفید باشند. آنچه اهمیت دارد، هدف مدیتیشن، به دست گرفتن کنترل ذهن، است. روش‌های مختلفی برای مراقبه و طبعا آموزش مدیتیشن وجود دارد. نکته اساسی در مدیتیشن این است هرکس می‌تواند به اقتضای روحیات و علایق خود به آرامش و مراقبه برسد. به همین دلیل مدیتیشن روشی کاملا شخصی است. اما در کل دو روش متداول برای مدیتیشن وجود دارد. اول، تمرکز و دوم ذهن‌آگاهی. در تمرکز شما باید تمام حواستان را روی یک مسئله متمرکز کنید و سعی کنید از پرواز کردن افکارتان به سمت‌وسوی دیگر جلوگیری کنید و هربار که ذهنتان روی مسئله دیگری متمرکز شد، آن را به نقطه اولی برگردانید. در ذهن‌آگاهی که مراقبه آگاهانه هم نامیده می‌شود، شما به صورت آگاهانه به آنچه در لحظه درجریان است توجه می‌کنید. در این نوع مراقبه شما نوعی نظاره‌گر صرف هستید و نباید واکنشی به جریان نشان بدهید و صرفا بگذارید احساسات، اتفاقات و همه آنچه در جریان است صرفا جریان پیدا کند و رد شود. در بخش‌های بعدی بیشتر از این متدها صحبت خواهم کرد.

1 – اعضای بدنتان را به همراه تنفس آرام کنید

ذهن، بدن و تنفس ما کاملاً با هم در ارتباط اند. بدن خود را ریلکس کنید و با چند نفس عمیق تنفس تان را کنترل کنید تا ذهنتان آرام شدن را شروع کند. در این میان سیستم عصبی پاراسمپاتیک فعال می‌شود و در نتیجه استرس از حد نرمال پایین‌تر خواهد آمد. به همین دلیل در یوگا شکل قرار گیری بدن و تنفس رکن اصلی می‌باشند. زمانی که روی بالشت یا صندلی یا روی زمین نشسته‌اید، سه تا پنج نفس عمیق بکشید (با بینی هوا را داخل بکشید و با دهان بیرون بدهید) کاملاً آهسته و عمیق این کار را انجام دهید. دم: خودتان را در زمان حال قرار دهید. باز دم: بدنتان را ریلکس کنید و ماهیچه‌های خود را از انقباض و فشار خارج کنید. تمام حواستان به ورود هوا، ریلکس کردن زبان، فک و اجزای صورتتان باشد.

2- یک ذهن شاد!

مغز ما به طرز شگفت‌آوری طراحی شده تا از درد دوری کند و به دنبال آرامش باشد، پس قبل از شروع مراقبه حتماً از افکار مثبت استفاده کنید و تمرکزتان روی خاطرات خوب و آرامش‌بخش باشد. در این صورت شما به مغز خود این پیام را می‌فرستید که همه چیز در امن و امان است و دلیلی برای بی‌قراری و استرس نیست. زمانی که مغز شما شاد و متمرکز شد به طور طبیعی آرام و ساکت می‌شود و به هماهنگی می‌رسد. بعد از ریلکس کردن ذهن و بدن حتماً به قانون سوم که ذهن شاد است توجه کنید و این مراحل را انجام دهید: یک دلیل برای شکرگزاری از زندگی پیدا کنید و به آن فکر کنید. به آرامش مدیتیشن و مراقبه فکر کنید (البته اگر قبلاً انجام داده‌اید) به خودتان بگوید همه چیز در امن و امان است. احساس خوبی داشته باشید که وقت خود را صرف استحکام، آرامش و درمان ذهن خود می‌کنید. اگر به خدا ایمان دارید، قبل از مدیتیشن می‌توانید دعایی کوتاه کنید و از پروردگار خود سپاسگزار باشید. می‌دانید که شما ظرفیت عشق و علاقه را در قلب خود دارید و فرستادن عشق و علاقه به دیگران می‌تواند قبل از مراقبه احساس زیبایی در شما به وجود بیاورد. همچنین می‌توانید برای قرارگیری در مراقبه عمیق، در جایی ساکت و به دور از حواس‌پرتی مراقبه را انجام دهید. اگر نتوانستید چنین مکانی را پیدا کنید می‌توانید از هدفون و موسیقی بی کلام برای تمرکز بیشتر استفاده کنید.

3- تعهد داشته باشید

چند دقیقه را برای شروع تمرکز اختصاص دهید و تغییر شگفت آور این قانون را با چشم خود ببینید. برای مثال می‌توانید به آرامی و با لحن مهربانانه به ذهن خود بگوید: برای چند دقیقه آینده من فقط تمرکزم را روی مراقبه می‌گذارم، برای من چیزی برای فکر کردن و کاری برای انجام دادن نیست. ذهن زیبای من لطفاً در این دقایق مزاحم من نشو. من اکنون مراقبه عمیق را آغاز خواهم کرد آرام صحبت کردن رمز این قانون است و بسیار مهم است. همان‌طور که «سوامی راما»  می‌گوید:  «من می‌توانم انجامش دهم، من انجامش خواهم داد و من انجامش می‌دهم. » این کلید تمرکز در «مراقبه» است. اگر احساس می‌کنید که تمرکز کافی و یا آرامش کافی برای شروع مراقبه را ندارید اشکالی ندارد. شروعش کنید، با چندین بار تمرین می‌توانید تمرکز و توجه خود را برای شروع مراقبه به دست بیاورید. شما به تدریج در مراقبه حرفه‌ای خواهید شد.

4- از حواس‌پرتی‌ها نگران نشوید

در طول مراقبه بسیار مهم است که خودتان را قضاوت نکنید و احساس بد به خودتان راه ندهید که  نمی‌توانید و حواستان پرت  می‌شود. این افکار بسیار مضر هستند و در روند مراقبه تأثیر منفی می‌گذارند. یاد بگیرید که در طول این مراقبه عمیق با خودتان مهربان باشید. شما برای سال‌ها به ذهنتان یاد داده‌اید که حواس‌پرت باشد و هجوم افکار مختلف را تحمل کند، پس باید به ذهنتان زمان بدهید تا خودش را با آراستگی و تمرکز وفق دهد. آرام باشید و با خودتان مهربان باشید.

5- از تمرکز لذت ببرید

زمانی اتفاق می‌افتد که شدیداً در مراقبه عمیق غرق می‌شوید و به اوج تمرکز خود می‌رسید. یادتان باشد که در این لحظه که آرام، پایدار و ساکت هستید، شاد باشید و لذت ببرید. ذهن طراحی شده است تا به دنبال درد و لذت باشد. دائماً به دنبال خاطرات خوب و خاطرات بد در مغز شما بگردد و با افکار متفاوت خودش را درگیر کند. ذهنتان را آموزش دهید تا از تمرکز لذت ببرد، این لذت شادی با شروع تمرکز و بیشتر شدن آن افزایش می‌یابد. بر اساس اعتقادات بودا لذت  و شادی  دو رکن اساسی از پنج رکن مراقبه کامل هستند. هرچقدر که شما بیشتر یاد می‌گیرید که از تمرکز لذت ببرید کمتر ذهنتان خودش را برای اتفاقات کوچک و بزرگ پیرامونتان بی‌قرار می‌کند. این تمرین بسیار مهم و آموزش‌دهنده است. زمانی که در اوج مراقبه کامل هستید از آن لحظات لذت ببرید و شادی آن را با تمام وجود خود احساس کنید و ساکن باشید.

6- آرام برگردید

وقتی زمان مراقبه رو به اتمام است آرام به حال برگردید نه سریعاً چشمان خود را باز کنید. ذهنتان را در همان آرامش نگه دارید و به آرامی انگشتان و بعد دستتان را تکان دهید. سپس چشمان خود را باز کنید. این آرامش در برگشت به شما کمک می‌کند که تا در تمام ساعات روز حس آرامش مراقبه را همراه داشته باشید.

7- احساس و تجربیات خود را بنویسید و از آن یک کتاب بسازید

من شدیداً توصیه می‌کنم که احساسات و تجربیات خودتان را از مراقبه‌ای که انجام داده‌اید بنویسید. این تمرین باعث می‌شود تا تجربیات شما به‌صورت کامل در ذهنتان ثبت شود و تنها مانند یک خواب گذرا از ذهنتان پاک نشود. چند سؤال را بنویسید و به آن‌ها پاسخ دهید.

 • چه احساسی داشتم؟
 • ذهن من در حین مراقبه عمیق چگونه بود؟
 • چند بار حواسم پرت شد و دلیلش چه افکاری بود؟
 • بنویسید و بنویسید تا در ذهنتان ثبت شود برای همیشه.

بدنتان را آرام کنید، آرام نفس بکشید و خودتان را در زمان حال نگه دارید. ذهنتان را با خاطرات خوب و مفرح شاد کنید. قدرت تمرکز خود را افزایش دهید. از حواس‌پرتی‌های مابین  مراقبه کامل  ناراحت و ناامید نشوید. لحظات شیرین و آرام‌بخش را در ذهنتان ثبت کنید. به آرامی از حالت مراقبه خارج شوید. تجربیات خود را از این مراقبه عمیق بنویسید.

چه لباسی برای مدیتیشن انتخاب کنیم؟

لباس یوگا و یا لباس مدیتیشن باید نرم و راحت باشد و آرامش برایتان به ارمغان بیاورد. لباس راحتی که در منزل می‌پوشید باید شرایط خاصی داشته باشد تا به آرامش شما کمک کند. اگر اهل مدیتیشن هستید ضروری است که لباس مناسب برای این کار را انتخاب کنید. چون پوشیدن لباس راحت، نرم و آرامش‌بخش به تمرکز روی روح و روان کمک می‌کند. علاوه بر جنس و کیفیت و مدل لباس، رنگ لباس راحتی هم مهم است؛ چون انتخاب رنگ‌های نامناسب تمرکز را بر هم می‌زند. اگر در جمع مدیتیشن می‌کنید (مثلاً باشگاه یوگا و مدیتیشن) باید به تمرکز و آرامش دیگران نیز توجه کنید. در این قسمت از مقاله «مدیتیشن چیست» نکات ضروری برای انتخاب لباس راحتی مدیتیشن را با هم مرور می‌کنیم.

تأکید روی راحتی لباس

لباسی بپوشید که در آن احساس اعتماد به نفس کنید. هیچ معیار خاصی برای انتخاب لباس مدیتیشن وجود ندارد و انتخاب شما نمی‌تواند غلط یا درست باشد. بلکه بسته به هر فرد لباس راحتی هم متفاوت است. برخی افراد پوشیدن شلوار گرم‌کن را ترجیح می‌دهند، برخی افراد شلوار یوگا و تاپ یا تی‌شرت می‌پوشند پس مهم نیست چه می‌پوشید، چیزی را بپوشید که در آن احساس راحتی و اعتماد به نفس کافی داشته باشید، اما اگر احساس خوب و راحتی نداشته باشید مدیتیشن شما هم بی‌اثر خواهد بود. لباس‌های گشاد بپوشید. از پوشیدن لباس‌های تنگ که نفس کشیدن را برایتان سخت می‌کنند دوری کنید. مدیتیشن در چنین لباسی اصلا جالب نمی شود. لباسی را انتخاب کنید که گشاد باشد و فشاری به بدن وارد نکند. البته نه آن‌قدر گشاد که شما را اذیت کند. معمولاً پیراهن‌های گشاد دکمه‌دار انتخاب خوبی برای مدیتیشن هستند. اگر احساس خارش، بی حسی و یا خواب رفتگی در اندام‌های خود می‌کنید احتمالاً لباس شما تنگ است. شلوارهایی که بند کشی دارند بهترین انتخاب برای مدیتیشن هستند چون در هر پوزیشنی قابل استفاده هستند.

لباسی نپوشید که سنگین و  شلخته باشد

تمرکز و آرامش در یک لباس سنگین مثل کت دشوار است پس حتماً آن را خارج کنید. شلوار جین، لگینگ، سوئی شرت و هدبند هم معمولاً به قسمت‌هایی از بدن فشار وارد می‌کنند و مناسب این کار نیستند. اگر امکان عوض کردن لباس‌های خود را ندارید کمربند خود را باز کنید و دکمه‌های پیراهن را ببندید. به طور کلی هرچیزی که باعث حواس پرتی شود مثل جواهرات و ساعت و … باید جدا شود تا مدیتیشن را درست انجام دهید. یک لباس مخصوص مدیتیشن در نظر بگیرید: وقتی لباس مناسبی را برای مدیتیشن پیدا کردید که در آن احساس تمرکز و آرامش کافی دارید می‌توانید آن لباس را به عنوان لباس دائم مدیتیشن خود انتخاب کنید. این لباس می‌تواند حالت یونیفرم داشته باشد و هر وقت آن را می‌پوشید احساس آرامش خود به خود در شما ظاهر می‌شود. البته می‌توانید هزینه کنید و یک دست لباس مخصوص مدیتیشن هم تهیه کنید تا این کار را حرفه‌ای، ساده و سریع انجام دهید.

لباس مدیتیشن باید چه رنگی باشد؟

رنگ‌های تحریک کننده را بشناسید. رنگ‌ها روی احساس و انرژی و عملکرد ما اثر مستقیم دارند. شما می‌توانید انرژی یک رنگ را جذب کنید و رنگ می‌تواند برای بهبود وضعیت و تعادل بدن به کار رود و حتی فکر کردن به یک رنگ هم روی سطح انرژی و تعادل بدن تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین رنگ‌هایی که برای لباس راحتی مدیتیشن استفاده می‌شوند اهمیت زیادی دارند و نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. رنگ لباس را با هدف تعیین کنید، هدف شما از مدیتیشن بر اساس شرایط و نیازهای شما تغییر می‌کند و قبل از آن که مدیتیشن را شروع کنید باید مشخص کنید که چه هدفی دارد سپس رنگ لباس را بر این اساس انتخاب کنید: قرمز: قوی‌ترین رنگ است که شما را تشویق به فعالیت بدنی می‌کند و اشتیاق و جسارت و قدرت شما را افزایش می‌دهد. نارنجی: شما را به ارتباط و تغییر تشویق می‌کند. زرد: تحریک کننده خلاقیت، شادی و عقل است. سبز: تحریک کننده شکوفایی، موفقیت و بهبودی است. آبی: نشانگر آرامش روحی و ارتباط است. بنفش: تحریک کننده و نماد قدرت است. سرمه‌ای: تحریک کننده ادراک و بینش است. سفید: نماد حفاظت و پاکی است. صورتی: نماد مهربانی و دلسوزی است. قهوه‌ای: شما را به خاکی بودن و تواضع تشویق می‌کند. سیاه: فقدان رنگ است و بهتر است نپوشید… پس اگر برای غلبه بر افسردگی مدیتیشن می‌کنید زرد بپوشید یا اگر برای درمان بیماری این کار را انجام می‌دهید سبز بپوشید. رنگ‌های مختلف را امتحان کنید: هرچند رنگ‌ها نشانه‌های مشخصی هستند اما روی هر فردی اثر متفاوتی دارند. شما می‌توانید با رنگ‌های مختلف لباس مدیتیشن را تجربه کنید و به احساس خود توجه کنید و بر اساس قضاوت شخصی خود رنگی را که آرامش بیشتری به شما می‌دهد انتخاب کنید. مثلاً ممکن است رنگ سبز برای یک شخص آرامش‌بخش و برای شخص دیگری حواس پرتی همراه داشته باشد. علاوه بر رنگ لباس به رنگ محیط، دیوارها، زیرانداز و … هم هنگام مدیتیشن توجه داشته باشید.

لباس‌های راحتی مناسب برای حضور در جمع

میانه‌رو و موقر باشید. اگر در یک جمع مدیتیشن می‌کنید باید لباس‌ها را متعادل انتخاب کنید و از پوشیدن لباس‌های کوتاه و نامتعارف مثلاً لباس یقه باز و … خودداری کنید. پوشش لازم داشته باشید چون این لباس‌ها ممکن است برای بقیه اعضای گروه حواس پرتی به همراه داشته باشد و شما را از اهدافتان دور کند. لباس‌ها را روی هم بپوشید. پوشیدن چند لایه لباس روی هم به شما کمک می‌کند که در هر نوع محیط و شرایط آب و هوایی راحت باشید. سالن‌های ورزش و مدیتیشن معمولاً دارای تهویه و سیستم سرمایش هستند و در شروع مدیتیشن و ورزش شما احساس سرما می‌کنید اما با ادامه فعالیت دمای بدن افزایش می‌یابد و شما می‌توانید لایه‌های رویی لباس را خارج کنید و یا در صورت احساس سرما جوراب بپوشید. لباس‌هایی که از جنس پنبه و ابریشم باشند بهترین انتخاب برای پوشیدن روی لباس‌های مدیتیشن هستند. قوانین را رعایت کنید. مدیتیشن در حقیقت یک عمل شبه مذهبی است که رنگ و روی ورزشی به خود گرفته است. در گذشته این کار در معابد کشورهای آسیای شرقی صورت می‌گرفته است و قوانین خاص خود را دارد. در هر صورت وقتی این فعالیت را انتخاب می‌کنید باید قوانین مرتبط با آن را هم بپذیرید مثلاً ممنوعیت پوشیدن شلوارک، تاپ، کفش و ضرورت پوشاندن زانو را مد نظر داشته باشید. تاریخچه مدیتیشن تاریخچه آموزش مدیتیشن مدیتیشن بسیار بیشتر از آنچه فکرش را بکنید در تاریخ ریشه زده است. در نقاشی‌هایی که قدمت به آن‌ها بین ۴ تا ۵ هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده می‌شود، افرادی به تصویر کشیده شده‌اند که در پوزهای مربوط به مدیتیشن نشسته‌اند و چشمانشان نیمه‌باز است. این پوز درست همان حالتی است که بسیاری از افراد موقع مدیتیشن به خود می‌گیرند. در متون مربوط به هزاران سال پیش، در وداها، از مراقبه به عنوان روشی برای پاکسازی ذهن و نفس صحبت شده است. به همین دلیل باستان‌شناسان خاستگاه مدیتیشن را در شرق و میان هندوآریایی‌ها می‌دانند. برای قرن‌های متمادی مدیتیشن صرفا در شرق دنیا رواج داشت. در قرن هفتم میلادی، در ژاپن و چین، این روش برای تمرکز و افزایش قدرت ذهنی به صورت جدی تمرین می‌شد. بودا یکی از تاثیرگذارترین افراد در اشاعه مدتیشین میان مردم شرق کره زمین بوده است. اما در قرن‌های اخیر، مدیتیشن به سرعت درحال گسترش و افزایش محبوبیت است. غربی‌ها به فرهنگ و سنت‌های شرقی تمایل نشان داده‌اند و از روش‌های پیشینیان ما برای تمرکز، افزایش قوای ذهنی و جسمی و بهبود وضعیت روانی استفاده می‌کنند. به همین دلیل در یکی دو قرن اخیر استفاده از این متد برای رسیدن به آرامش به صورت وسیع مورد استفاده قرار گرفته است و آموزش مدیتیشن و تمرین آن به صورت علمی در تمام دنیا رواج پیدا کرده است. فصل ۳ در طول مدیتیشن چه اتفاقی در مغز می‌افتد؟ آموزش مدیتیشن تاثیر بر مغز یکی از جالب‌ترین مسائلی که درباره مدیتیشن وجود دارد، تاثیر آن بر مغز ما است. دانشمندان توانسته‌اند تا حدودی این تاثیر را با سیستم‌های تصویربرداری مانند اسکن مغز و MRI ثبت و تجزیه کنند. آن‌ها به درک جالبی درباره تاثیر مدیتیشن بر مغز رسیده‌اند. دانشمندان متوجه شده‌اند که مغز ما درطول مدیتیشن پردازش اطلاعات را متوقف می‌کند؛ درحالیکه همچنان کاملا فعال است. دانشمندان متوجه شده‌اند که ذهن درطول مدیتیشن امواج بتا را کاهش می‌دهد. امواج بتا همان امواجی هستند که مغز موقع پردازش اطلاعات از خود ساطع می‌کند. لوب پیشانی یکی از تحت‌تاثیرترین قسمت‌های مغز طی یک جلسه مدیتیشن، لوب پیشانی است. این بخش مغز مسئول استدلال، احساسات، برنامه‌ریزی و خودآگاهی است. زمانی که تمرینات مدیتیشن را شروع می‌کنیم، این بخش از مغز ما تمایل بیشتری به خاموش شدن و کاهش فعالیت از خود نشان می‌دهد. لوب آهیانه این بخش مغز با پردازش اطلاعات حسی و دریافت احساس از جهان اطراف، ما را در زمان و مکانی که هستیم نگه می‌دارد. درواقع وظیفه لوب آهیانه برقراری ارتباط میان ما و پدیده‌های اطرافمان است. زمانی که مدیتیشن می‌کنیم، فعالیت لوب آهیانه کند خواهد شد. تالاموس تالاموس مانند صافی احساسات عمل می‌کند تا بتواند حواس ما را متمرکز کند. این بخش از مغز داده‌های حسی موردنیاز را وارد مغز می‌کند و باقی سیگنال‌ها را متوقف می‌کند تا ذهن بیش از اندازه پراکنده نشود. مراقبه سوراخ‌های صافی جریان اطلاعات را در اندازه‌های بسیار ریز کاهش می‌دهد. فصل ۴ مدیتیشن چه فوایدی دارد؟ آموزش مدیتیشن فایده تاثیر مراقبه بر بدن و روان آنقدر زیاد است که توانسته توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کند و آموزش مدیتیشن را به یکی از پرطرفدارترین مسائل تبدیل کند. مراقبه می‌تواند در چندین محور به شما کمک کند و مفید باشد. در ادامه با بعضی از مهم‌ترین تاثیرات مثبت مراقبه بر بدن آشنا خواهید شد: ۱: عملکرد ذهن یکی از تاثیرات شگفت‌انگیز مدیتیشن بر بدن، بهبود عملکرد مغز و افزایش توانایی آن است. مدیتیشن با اصلاح بعضی از عملکردهای مغزی می‌تواند درنهایت باعث کارایی بیشتر شود. مدیتیشن می‌تواند تاثیرات مثبتی بر مغز بگذارد که در نهایت کارایی آن افزایش پیدا کند. در ادامه این تاثیرات را با هم بررسی خواهیم کرد: افزایش تمرکز از آنجایی که ذات مدیتیشن در تمرکز حواس و جلوگیری از پراکندگی ذهن و آگاهی از انچه در جریان است معنا می‌شود، در نهایت خواهد توانست منجر به افزایش قدرت تمرکز مغز شود. افزایش تمرکز نتیجه‌ای ماندگار است که بعد از انجام دوره‌ای تمرینات مدیتیشن به دست خواهد آمد. یادتان باشد که بخش توجه و تمرکز در مغز، درست مانند عضلات بدن است. بخشی که با تمرین و ورزش ذهنی تقویت خواهد شد. راهکارهایی برای افزایش تمرکز و کنترل ذهن چطور متمرکزتر باشیم؟ افزایش خلاقیت احتمالا اکثر شما عاشق این اثر مثبت مدیتیشن باشید. بعضی از تحقیقات نشان داده‌اند که مدیتیشن یا مراقبه می‌تواند بر خلاقیت تاثیر بگذارد. دانشمندان و محققان در دانشگاه لیدن هلند متوجه شده‌اند که تمرکز و مراقبه می‌تواند بر بهبود خلاقیت ذهن موثر باشد. بهبود عملکرد حافظه یکی دیگر از موارد مرتبط با اجرای مدیتیشن، بازیابی سریع اطلاعات در مغز است. همان چیزی که ما به عنوان حافظه می‌شناسیم. محققان متوجه شده‌اند که افرادی که روزانه تمرینات مدیتیشن را انجام می‌دهند می‌توانند کنترل امواج مغزی را که باعث کاهش حواس‌پرتی می‌شوند به دست بگیرند. این مزیت باعث می‌شود که بهره‌وری ذهن افزایش پیدا کند و بازیابی اطلاعات در حافظه با کیفیت و قدرت بیشتری صورت بگیرد. سلول‌های خاکستری بیشتر مدیتیشن با افزایش سلول‌های خاکستری مغز هم در ارتباط است. حتما از کارایی شگفت‌انگیز سلول‌های خاکستری شنیده‌اید. خاکستری می‌توانند باعث درک احساسات مثبت‌تر، ثبات عاطفی طولانی‌مدت و تمرکز بیشتر در زندگی باشد. ضمنا یادتان باشد که مدیتیشن می‌تواند اثرات منفی افزایش سن بر مغز، مانند کاهش سلول خاکستری را خنثی کند و عملکرد شناختی شما را افزایش دهد. ۲: بهبود وضعیت روحی و روانی اگر همچنان درمورد مراقبه و آموزش مدیتیشن مردد هستید، باید بدانید که فواید این تمرین تمرکز، به بهبود کارکرد مغز محدود نمی‌شود. مدیتیشن می‌تواند به صورت گسترده‌ای بر بهبود وضعیت روحی و روانی شما هم تاثیرگذار باشد. این تمرین ذهنی، می‌تواند تاثیرات ویژه‌ای بر روحیه شما بگذارد که در نهایت به بهبود اوضاع روحی منجر خواهد شد. بیایید این آثار مثبت را باهم بررسی کنیم: کاهش اضطراب چه کسی می‌تواند ادعا کند که زندگی بدون استرس و فشار روانی دارد؟ یا فراتر از آن چه کسی دوست ندارد که بتواند استرس و فشاری روانی کمتری داشته باشد؟ مراقبه می‌تواند به صورت شگفت‌انگیزی باعث کاهش اضطراب شود. دلیل آن این است که مراقبه می‌تواند با منبسط کردن اتصالات مسیرهای عصبی باعث این اتفاق خواهد شد. درواقع آنچه با مدیتیشن در بدن اتفاق می‌افتد اینطور است: بخشی در مغز ما وجود دارد که به سامانه پاداش معروف است. به لحاظ فنی این بخش در قسمت جلوی پیشانی ما قرار گرفته است. این قسمت مغز وظیفه پردازش اطلاعات مربوط به ما و تجربیاتمان را برعهده دارد. زمانی که می‌ترسیم، استرس می‌گیریم یا احساسات شدیدی را تجربه می‌کنیم، مسیرهای عصبی منتهی به این سامانه به شدت تحت تاثیر می‌گیرند. حالا اگر مراقبه داشته باشیم، می‌توانیم شدت این احساسات را کاهش بدهیم و نگذاریم که چندان تحت تاثیر قرار بگیریم. واقعیت این است که با مدیتیشن این قدرت را خواهیم داشت که چندان تحت تاثیر احساسات شدیدمان قرار نگیریم. مثلا زمانی که درد یا ترس را تجربه می‌کنیم، به جای اضطراب و تنش روحی صرفا به آنچه در جریان است نگاه خواهیم کرد. ذهن آگاهی گسلیده چیست؟ با تکنیک ذهن آگاهی گسلیده، روشی برای رهایی از اضطراب آشنا شوید دلسوزی بیشتر تحقیقات درباره مدیتیشن نشان داده است که احساس مهربانی و همدلی در کسانی که مدیتیشن انجام می‌دهند نسبت به دیگران بیشتر خواهد بود. درواقع زمانی که مراقبه می‌کنیم، احساس ترحم بیشتری نسبت به اتفاقات و دیگران خواهیم داشت و به انسانهای بهتری تبدیل خواهیم شد. محققان معتقدند این مسئله به خاطر فعالیت در ناحیه آمیگدال اتفاق می‌افتد. آمیگدال قسمتی از مغز است که مسئولیت تنظیم و پردازش محرک‌های احساسی را برعهده دارد. تصاویر اسکن مغزی نشان می‌دهند که افراد در زمان مدیتیشن بااینکه سطح فعالیت آمیگدال کاهش پیدا می‌کند، پاسخ شرکت‌کنندگان به محرک‌های احساسی بسیار باکیفیت‌تر از حالت عادی است. کاهش استرس یکی دیگر از فواید مدیتیشن، کمک به کاهش استرس در افراد است. مراقبه آگاهانه به شما کمک می‌کند که درصورت قرار گرفتن تحت فشارهای عصبی شدید بتوانید سطح استرس را کنترل کنید. این مسئله در مطالعاتی در سال ۲۰۱۲ به اثبات رسید. دانشمندان با آزمایش گروه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که افرادی که تحت آموزش مدیتیشن قرار داشتند و به صورت مرتب مراقبه انجام می‌دادند، در شرایط استرس‌زا توانسته بودند استرس را کاهش دهند. مدیریت استرس چطور در شرایط استرس زا مدیریت اوضاع را به دست بگیریم؟ ۳: بهبود وضعیت سلامت جسم مدیتیشن حتی می‌تواند بر وضعیت جسمی شما هم تاثیر مثبتی برجا بگذارد. حتما می‌دانید که استرس و افکار منفی تا چه اندازه مخرب و مضر هستند و حتی می‌توانند بر وضعیت جسمی هم تاثیر بدی برجا بگذارد. همینکه شما بتوانید با استفاده از مراقبه افکار منفی را تحت کنترل دربیاورید و از ورودشان به ذهنتان جلوگیری کنید، توانسته‌اید قدم مثبتی برای سلامتی جسمتان هم بردارید. گذشته از این مدیتیشن می‌تواند آثار دیگری بر جسم داشته باشد: کمک به مبارزه با اعتیاد نظم ذهنی که از طریق مدیتیشن ایجاد می‌شود می‌تواند با افزایش خودکنترلی و خودآگاهی از عوامل ایجاد کننده رفتارهای اعتیادآور جلوگیری کند و به شما در ترک وابستگی کمک کند. مراقبه می‌تواند به شما کمک کند تا توجهتان را از رفتار اعتیادآور به سمت دیگری معطوف کنید و احساستان را در لحظه مدیریت کنید. مطالعه‌ای روی ۶۰ نفر که به مصرف الکل اعتیاد داشتند نشان داد که تمرین مراقبه توانسته است ظرف سه ماه این افراد را از اعتیاد به الکل نجات دهد. بهبود وضعیت خواب یکی از عوارض زندگی در عصر مدرن، کاهش کیفیت خواب است. اکثر ما عادت داریم که قبل از خواب با گوشی‌های هوشمندمان کار کنیم و خبر نداریم که نور آبی صفحه آن‌ها و محتوایی که هرشب قبل خواب می‌خوانیم چه تاثیر بدی بر ذهن و البته کیفیت خوابمان خواهد گذاشت. گذشته از این کیفیت خواب بر بسیاری از جنبه‌های سلامت مغز و جسم تاثیر می‌گذارد. یکی از آثار مثبت مدیتیشن بر بدن، افزایش کیفیت خواب است. افرادی که مراقبه دارند، بهتر می‌خوابند و می‌توانند با کنترل افکارشان از بی‌خوابی جلوگیری کنند. کنترل درد مدیتیشن می‌تواند به کنترل درد هم کمک کند. احساس درد به شدت به ذهن شما وابسته است و می‌تواند در شرایط استرس بدتر هم شود. مطالعات نشان داده‌اند که افزودن مدیتیشن به روتین زندگی می‌تواند در بهبود احساس درد موثر باشد. این مسئله در مطالعه گسترده‌‌ای که با شرکت ۳۵۰۰ شرکت‌کننده انجام شد به اثبات رسیده است. در وضعیت مشابه و یکسان، افرادی که مدیتیشن را به صورت منظم انجام می‌دهند کمتر از سایرین احساس درد خواهند داشت. کنترل فشار خون بله! درست خواندید. مدیتیشن می‌تواند باعث کاهش فشار خون هم شود. پس اگر فشار خون بالایی دارید، لازم است آموزش مدیتیشن را در اولویت برنامه‌هایتان قرار دهید. مدیتیشن می‌تواند به شما کمک کند تا از فشار وارد شده بر قلبتان بکاهید و قلب سالم‌تری داشته باشید. مطالعه روی داوطلبین میانسال و سالخورده نشان داده است که مدیتیشن می‌تواند تاثیر خوبی بر کاهش فشار خون داشته باشد. مراقبه می‌تواند با شل کردن سیگنال‌های عصبی که وظیفه کنترل عملکرد قلب، تنش‌های عروقی و رگ‌های خونی را برعهده دارند این تاثیر را بر بدن بگذارد. فصل ۵ تفاوت مدیتیشن و یوگا؛ آیا مدیتیشن یکی از انواع یوگا است؟ آموزش مدیتیشن یوگا آنقدر اسم یوگا و مدیتیشن کنار هم آورده می‌شود که بسیاری از افراد فکر می‌کنند یوگا و مدیتیشن یکی هستند و یا حداقل هم‌پوشانی دارند. درصورتی که درواقعیت چنین چیزی جریان ندارد. علی‌رغم یکی بودن هدف هر دو فعالیت یوگا و مراقبه، این دو تمرین تفاوت اساسی با هم دارند. درست است که شما می‌توانید با مدیتیشن و یوگا به آرامش و تمرکز برسید، اما درحالیکه یوگا بر حرکت و حضور در لحظه و تمرکز بر تمرینات فیزیکی تاکید دارد، مدیتیشن بر سکون و سکوت متمرکز است. البته امروزه فرمی از یوگا به نام یوگای ذهن‌آگاهی هم به‌وجود آمده است که درواقع ترکیبی از ذهن‌آگاهی و آسانا (یکی از فرم‌های یوگا) است. فصل ۶ انواع مدیتیشن آموزش مدیتیشن انواع مدیتیشن برای افراد مبتدی یکی از معروف‌ترین و البته ساده‌ترین انواع مدیتیشن، نوعی است که به افراد مبتدی معرفی می‌شود. گفته می‌شود که اگر سابقه تمرینات مراقبه را ندارید و نمی‌دانید که چطور باید مدیتیشن را اجرا کنید از این نوع شروع کنید. معمولا مدیتیشن برای افراد مبتدی بر تمرکز روی یک نقطه، مانند یک نقطه از بدن تاکید دارد. شما در این نوع از مدیتیشن از دقایق کوتاه در حد دو تا سه دقیقه شروع خواهید کرد و سپس کم‌کم طول زمان را افزایش می‌دهید. تکنیک‌های تنفسی در کنار تکنیک‌های تمرکز باعث می‌شوند که کیفیت مدیتیشن شما افزایش پیدا کند. ذهن‌آگاهی ذهن‌آگاهی از آموزه‌هایی بودایی نشات گرفته است. این نوع از مراقبه جزو محبوب‌ترین انواع آن است. در ذهن‌آگاهی زمانی که افکار شما از ذهنتان عبور می‌کند به آن‌ها توجه خواهید کرد اما سعی می‌کنید صرفا مانند یک بیننده صرف نظاره‌گر آن‌ها باشید و هیچ قضاوت یا حسی نسبت به آن‌ها نداشته باشید. ساده‌تر بگویم: صرفا می‌گذارید بیایند و رد شوند. این نوع از مراقبه ترکیبی جذاب از تمرکز و آگاهی است. زمانی که احساسات، افکار یا محرک جسمی خاصی دریافت می‌کنید، با تمرکز بر مسئله‌ای دیگر می‌توانید تاثیر آن را کمک کنید. این نوع از مدیتیشن برای کسانی که می‌خواهند بدون راهنما و معلم تمرین مراقبه داشته باشند گزینه خوبی است. چون به سادگی اجرا می‌شود و می‌توان به سادگی آن را تمرین کرد. مراقبه معنوی در مراقبه معنوی که ریشه در آموزه‌های مذهبی دارد، هدف ارتباط با روح هستی و خداوند است. در این نوع از مراقبه که دقیقا مانند نماز یک آیین مذهبی است، شخص به دنبال ارتباط حقیقی و معنوی با خدا است تا با استفاده از این قدرت برتر هستی، انرژی مضاعفی بگیرد. توصیه می‌شود در این نوع از مراقبه از رایحه‌های متنوع مانند رایحه صندل، کندر و یا عودهای معطر استفاده شود. مراقبه متمرکز در این نوع مراقبه سعی بر استفاده از حواس پنجگانه و تمرکز بر آن‌ها است. کسانی که به دبنال آموزش مدیتیشن و یادگیری تمرین‌های مراقبه هستند، بیشتر دوست دارند این نوع از مراقبه را تمرین کنند. هرچند ساده به نظر می‌رسد اما تمرکز مداوم روی یک مسئله خاص کمی سخت است. مهم است که زمانی که روی مسئله یا شی خاصی تمرکز کرده‌اید، حواستان را همانجا نگه دارید. مهم نیست اگر حواستان پرت شد. سعی کنید حواستان را فورا به نقطه کانونی برگردانید. مراقبه حرکتی این مراقبه ربطی به یوگا ندارد. بلکه درواقع نوعی تمرکز است که به صورت فعال اجرایی می‌شود. مثلا همزمان که سعی می‌کنید روی مسئله خاصی متمرکز شوید، در جنگل، باغ یا ساحل قدم می‌زنید یا فعالیتی آرام مانند باغبانی را انجام می‌دهید. این نوع از مراقبه گزینه‌ای عالی برای پرت کردن حواس از موضوعات نگران کننده است. مراقبه مانترا این نوع از مدیتیشن بیشتر بر تکرار صدایی تک آوایی برای پاکسازی متمرکز است. درست مانند ذکر گفتن در اسلام. این نوع از آوا، مانترا نام دارد. این نوع از مراقبه برای کسانی که عادت دارند با خودشان حرف بزنند یا سکوت کردن برایشان سخت است گزینه مناسبی است. مراقبه متعالی این نوع از مدیتیشن هم بسیار محبوب است. در مدیتیشن متعالی باید سعی کنید هربار چندین دقیقه ساکت بنشنید و روی نفستان متمرکز شوید. این مراقبه فواید زیادی مانند آرامش، تقویت تمرکز و حافظه خواهد داشت. مدیتیشن پیش رونده این نوع از مدیتیشن که با نام‌های دیگری مانند آرامش پیش رونده یا مدیتیشن اسکن بدن هم شناخته می‌شود روشی تدریجی با هدف کاهش تنش در بدن و ارتقا آرامش است. اکثر مواقع این شکل از مراقبه با منقبض و سپس منبسط کردن عضلات بدن به ترتیب اجرا می‌شود. این فرم از مدیتیشن به شما کمک خواهد کرد تا قبل از خواب آرامش پیدا کنید و خواب خوبی داشته باشید. مدیتیشن مهربانی مراقبه مهربانی برای تقویت احساس مهربانی و شفقت استفاده می‌شود. در این نوع از مدیتیشن ذهن برای دریافت عشق از دیگران و درمقابل ارسال سیگنال‌های مثبت برای دیگران باز خواهد شد. این نوع از مدیتیشن برای کسانی که از موضوعی خاص خشمگین هستند و یا کینه‌ای به دل دارند گزینه‌ای بسیار عالی است. مراقبه تجسم مدیتیشن تجسم هم یکی از تکنیک‌های مراقبه است که بر افزایش احساس آرامش با استفاده از تجسم صحنه‌های آرامش بخش همراه است. با این تمرین می‌توانید صحنه‌ای آرامبخش را به وضوح تصور کنید و از حواستان استفاده کنید تا جزئیات بیشتری را ببنید و درگیر آرامش آن شوید. این روش برای کاهش سطح استرس و ایجاد آرامش درونی بسیار مفید است. مدیتیشن آرامش مدیتیشن آرامش تکنیکی برای بهبود وضعیت عصبی شما و آرام سازی تکانه‌های عصبی محسوب می‌شود. در این تکنیک مراقبه از روش‌های مختلفی برای آرامش ذهن استفاده می‌شود. این سبک از مدیتیشن از طیف وسیعی از متدها استفاده می‌کند؛ از متدهای در دسترس و ساده مانند تکنیک تنفس تا متدهای پیشرفته‌تر که برای انجام آن به وقت و برنامه‌ریزی قبلی نیاز است مانند ماساژ. رویکرد این مراقبه کاهش هورمون‌های استرس و خاموش کردن تنش عصبی ناشی از موقعیت‌های استرس‌زا است. مدیتیشن تمرکز این سبک از مدیتیشن برای افزایش تمرکز گزینه‌ای عالی محسوب می‌شود. مدیتیشن تمرکز ذهن برخلاف مدیتیشن کلاسیک تلاش دارد تا با متمرکز کردن ذهن روی یک موضوع خاص، شما را از موقعیت استرس‌آور نجات دهد. (در مدیتیشن کلاسیک تلاش بر این است که ذهن به هیچ چیز فکر نکند.) فصل ۷ ابزار مدیتیشن آموزش مدیتیشن ابزار ابزارهای زیادی وجود دارد که افراد تحت آموزش مدیتیشن یا کسانی که به صورت حرفه‌ای مدیتیشن را اجرا می‌کنند به کار می‌برند. ابزارهایی مانند بالشتک‌های مدیتیشن، کاسه‌های تبتی، تسبیح، زیراندازهای مخصوص با طرح ماندالا، زنگ‌های مخصوص و… . اما یادتان باشد که شما برای اجرای مدیتیشن به هیچ ابزاری به جز خودتان و آرامش روانتان نیاز ندارید. درواقع یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اجرای مدیتیشن پیدا کردن مکانی ساکت است تا شما بتوانید به خوبی در آن تمرکز کنید. ترجیح این است که جایی را انتخاب کنید که در آن احساس بهتری دارید. اگر می‌توانید به طبیعت بروید، جایی مانند جنگل، ساحل، کوه یا باغی که عالی است. اما اگر این مکان‌ها هم در دسترس نبودند، اتاق خودتان بهترین جای دنیا برای مدیتیشن است. درحالت کلی گزینه‌های زیر می‌توانند برای اجرای مدیتیشن به شما کمک کنند: موسیقی یکی از ابزارهایی که می‌تواند به آرامش و تمرکز کمک کند، موسیقی است. فرقی ندارد چه موسیقی را انتخاب می‌کنید. هرچه انتخاب می‌کنید باید اولا به شما آرامش ببخشد و ثانیا آن را دوست داشته باشید و از شنیدن آن لذت ببرید. موسیقی طبیعت یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی شما برای مراقبه است. صدای باران، موسیقی باد، صدای اقیانوس و یا پرندگان به بسیاری از افراد کمک می‌کند تا به آرامش برسند. می‌توانید با پخش موسیقی حین انجام تمرینات مراقبه نتیجه بهتری از فعالیتتان بگیرید. می‌توانید نمونه موسیقی مناسب مدیتیشن را از این لینک دانلود کنید: دانلود پخش‌کننده صوت 00:00 00:00 برای افزایش یا کاهش صدا از کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید. بوی خوش یکی دیگر از چیزهایی که می‌تواند به شما کمک کند تا مراقبه بهتری را تجربه کنید، پراکندن رایحه خوش در محیط است. بسیاری از رایحه‌ها بویی روحانی دارند و می‌توانند روح شما را تغذیه کنند. رایحه گل‌های معطر، عود، چوب صندل، بوی جنگل و… از بهترین گزینه‌هایی هستند که می‌توانید برای تمرینات مراقبه انتخاب کنید. سکوت هیچ‌چیز از سکوت مکانی که در آن هستید کارسازتر نخواهد بود. سعی کنید جایی را انتخاب کنید که از ازدحام خالی باشد و کسی اطرافتان نباشد. اصلا بهتر است مکانتان را جوری تنظیم کنید که از هر عنصر که ممکن است حواستان را پرت کند خالی باشد. هرچه محیط اطراف شما خالی از عوامل محرک باشد بهتر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-04-12] [ 02:46:00 ب.ظ ]
:

 

امروزه بسیاری از سازمانها ، مشتری محوری را جایگزین محصول محوری قرار داده اند و برای رضایت خاطر مشتریان ، در جهت ارتقاء سطح کیفی کالا و خدمات خود تلاش می نمایند . سازمان های متعالی جایگاه خاصی برای مشتریان قائل هستند و توجه به نیازهای مشتریان و نیز وفادارسازی آنها را در برنامه های خود می گنجانند . ورود مشتریان جدید به بانک مسکن پس از اجرای طرح مسکن مهر و ایجاد یک موقعیت عالی و منحصر بفرد و لزوم آگاهی از میزان رضایت آنها از یک طرف و تضاد میان سیاستها و رویه‌های حاکم بر بانک و بحث رضایت مشتریان از طرف دیگر زیربنای تفکر اولیه انجام این تحقیق است .هدف از این تحقیق تعیین میزان مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی است. در این پژوهش از معیار نتایج مشتریان در مدل تعالی سازمانی EFQM استفاده شده و دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شعب منتخب (درجه 1 الی4 ) بانک مسکن تحت پوشش مدیریت استان مرکزی و نمونه آماری ، بر اساس رابطه کوکران 384 نفر از مشتریان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه بوده که شامل 24 سوال می باشد و برای برآورد پایایی آن ، از آزمون آلفای کرانباخ استفاده شده ، که مقدار آن 8256/0 بدست آمد. مقدار این آماره نشان می‌دهد که اولاً سوالات پرسشنامه همبستگی بالائی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق ، از پایائی بالایی برخوردار می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش های آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ، برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک نمونه و t زوجی (وابسته) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن مدیریت استان مرکزی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.

رضایت مشتری

واژگان کلیدی : مدل تعالی سازمانی، مشتری ، مشتری مداری، کیفیت خدمات

 

 1-1 : شرح و بیان مسئله پژوهشی:

 

در عصر حاضر در سازمان‌ها ، حرف اول و آخر را مشتری می زند و آنها را وادار به تغییر و تحول در ارائه محصولات و خدمات می نماید چرا که یک دم غفلت از انتظارات و خواسته های مشتری صدمات جبران ناپذیری را در عرصه رقابت سازمان بوجود خواهد آورد. از نگاه مشتری، سازمان متعالی سازمانی است که به صورت پیوسته به رضایتمندی مشتری بیندیشد، از او نظرخواهی کند و نظرات او را تامین نماید. در ادبیات مدیریت، امروزه از مشتری به عناوینی مختلفی همچون شریک، سود، سرمایه و رئیس نامبرده شده است و نتایج تمامی فعالیت های سازمان در چهره مشتری نمایان گردیده است و اوست که کیفیت خدمات و محصولات سازمان را محک زده است و سازمان ها را به رقابت بایکدیگر وا می‌دارد. اعتبار هر سازمانی به مشتریان آن سازمان بستگی دارد زیرا منبع اصلی درآمد و سرمایه سازمان، مشتریان هستند و در حکم موتور محرک سازمان محسوب شده و بوضوح می توان گفت موفقیت هر سازمانی در گرو جذب و نگهداشت مشتریان می‌باشد.

 

با وجود رقابت شدیدی که در اقتصاد جهانی حاکم است ارائه خدمات بیشتر به مشتریان دیگر یک ارزش تلقی نمی‌شود بلکه ضرورتی انکار نشدنی است به ویژه در موسسات مالی و اعتباری نظیر بانکها، که ارزش آفرینی برای مشتری بسیار حیاتی است. در عصر حاضر بویژه در کشورمان، رقابت بالایی برای جذب مشتری وجود دارد .در میان بانکهای موجود در سراسر کشور، بانک مسکن که به امر تسهیلات اعطایی مسکن مشغول می باشد، به ویژه بعد از اجرای طرح مسکن مهر، از این امر مستثنی نمی باشد. در سالهای اخیر بانک مسکن همزمان با پرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر دروازه‌ای جدید را به روی مشتریان جدید گشوده که در صورت برنامه ریزی موثر و اصولی می‌تواند از این فرصت به راحتی سود برده و موقعیت بهتری نسبت به قبل در بین سایر بانکها داشته باشد . مشتریان جدید که هر چند سرمایه و منابع زیادی را به تنهایی نمی‌توانند برای بانک ایجاد کنند اما می‌توانند تجمعی از سرمایه ها و منابع کوچک صفر درصدی برای بانک با ریسک بسیار کم ایجاد کنند که یک موقعیت بسیار عالی و منحصر بفرد می‌باشد . اینجاست که با بررسی بازخورد ایجاد شده از جانب مشتریان ، می توان نظرات آنها را نسبت به سازمان دانست؛ اینکه آیا او از این وضعیت رضایت دارد یا خیر ؟ آیا او تمایل دارد که برای انجام امور بانکی خود ، آنجا که حق انتخاب دارد باز هم این بانک را انتخاب کند و یا حتی استفاده از خدمات آن را به سایرین نیز پیشنهاد کند ؟ 

 

این درحالی است که آنچه از شواهد و قرائن بدست می‌آید چیزی خلاف تصورات و ادعاهای مدیران ارشد بانک است . سیاستها و رویه‌های جاری و فضای حاکم بر روابط بین بانک و مشتری ، مشتری محورانه نبوده و یک رابطه یک طرفه و به نفع بانک بوده ، انتظارات و خواسته‌های مشتریان برآورده نشده و این امر باعث از دست رفتن یک فرصت و موقعیت مناسب برای بانک می‌گردد. اینجاست که برای مدیران ارشد بانک که داعیه مشتری مداری و حفظ حقوق مشتری را دارند و بانک خود را بانک پاسخگو معرفی می‌کنند ، این موضوع امری ضروری و حیاتی می‌شود که همواره میزان رضایت مندی مشتریان را مورد ارزیابی قرار داده و به سنجش میزان مشتری مداری و مشتری محوری سازمان خود پرداخته ، آن را با وضعیت موجود مقایسه و استراتژیهای آتی خود را بر اساس انتظارات ، نیازها و خواسته های آنها طراحی و تدوین نماید. در صورت لزوم رهبری سازمان را مشتری محورانه و کارکنان نیز در جهت مشتری مدار بودن تربیت کرده و فرآیند های سازمان بر اساس نیازمندیهای مشتری طراحی شود .

 

بر اساس همین مسئله تصمیم بر آن شد تا نسبت به سنجش میزان مشتری مداری و مشتری محوری و مقایسه وضعیت مطلوب و موجود از دیدگاه مشتریان شعب بانک مسکن اقدام گردد تا نتایج آن بتواند راهگشای تصمیم‌ها و استراتژیهای مدیران بوده و باعث ارتقای جایگاه بانک در بین سایر رقبا گردد.برای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی مشتریان متدهای فراوانی وجود دارد ولی در این تحقیق سعی بر این است که با استفاده از شاخص و معیار نتایج مشتریان در مدل تعالی سازمان EFQM میزان مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن موجود در استان مرکزی مورد سنجش قرار گیرد.

 

1-2 : اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته ، به گونه‌ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. با عنایت به این موضوع و همچنین درک وجود تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در وضعیت مشتری مداری در بانک مسکن و نقش غیرقابل انکار موضوع تحقیق در پیشرفت و رشد سازمان تصمیم بر آن شد تا این پژوهش انجام پذیرد.

 

1-3 : اهداف تحقیق:

 

1-3-1 : هدف کلی تحقیق :

 

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان مشتری مدار بودن شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی می‌باشد.

 

1-3-2 : اهداف جزئی تحقیق :

 

بهبود و اصلاح نحوه ارائه خدمات به مشتریان، تقویت و تناسب سازی دوره های آموزش کارکنان با مشتری محوری بانک ، اصلاح شیوه رهبری در جهت رهبری مشتری مداری.

 

نتایج این تحقیق، کاربردی خاص برای کلیه شعب بانک مسکن استان مرکزی در راستای اهداف بند دوم خواهد داشت.

 

بصورت ویژه با توجه به عصر رقابت پذیری موسسات مالی و اعتباری، استفاده از مباحث و یافته های این تحقیق می‌تواند برای سایر بانکها و موسسات مالی ایران قابلیت کاربرد داشته باشد .

 

1-4: پیشینه تحقیق :

 

رضایت مندی و وفاداری مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها قرار گرفته است و متدهای فراوانی برای سنجش میزان مشتری محور بودن سازمان ها وجود دارد بسیاری از محققان در رابطه با مشتری مداری پژوهش های متعددی را انجام داده اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:

 

1-4-1 : تحقیقات انجام شده در ایران 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

الف) تعیین کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک ملت و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات، رضایت و وفادداری مشتریان توسط دکتر محمدحقیقی، دکتر سید محمدمقیمی و مسعودکیماسی  در نشریه دانش مدیریت سال 1382 . نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی ابعاد مورد بررسی، انتظارات مشتریان فراتر از ادراکات آنان از عملکرد بانک بوده و در واقع کیفیت خدمات ارائه شده ضعیف می باشد.

 

ب )بررسی و تحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمان EFQM توسط فرانک دانش پژوه به راهنمایی دکتر سید جلیل لاجوردی و به مشاوره دکتر اکبر عالم تبریز در سال 1383انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مشکل و مسائل موجود در بانک سپه بوده و این تحقیق از نوع کاربردی بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها پس از محاسبه امتیاز هریک از حوزه های مدل بر اساس الگوی امتیاز دهی RADAR می باشد.

 

1-4-2 : تحقیقات انجام شده در خارج

 

الف)بلومر و همکارانش مدلی از چگونگی اثرگذاری تصویر ذهنی، کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر وفاداری وی ارائه کرده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی به صورت غیرمستقیم و از طریق کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری اثر می گذارد. از طرفی کیفیت خدمات هم بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر وفاداری مشتری تاثیر می‌گذارد به علاوه در این تحقیق مشخص شد که قابلیت اعتبار و جایگاه در بازار، محرکهای نسبتاً مهم دیگر بر وفاداری به خدمت بانکی به شمار می‌رود.

 

1-5: قلمرو تحقیق

 

1-5-1: قلمرو مکانی تحقیق

 

قلمرو مکانی یا محدوده مطالعاتی –سازمانی این تحقیق شعب تحت پوشش مدیریت بانک مسکن استان مرکزی می باشد.

 

1-5-2: قلمرو زمانی تحقیق

 

این تحقیق در سال آموزشی 91-90 انجام شده است .

 

1-6 : سوالات تحقیق

 

سوال اصلی :

 

 1. تا چه اندازه شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی بر اساس معیار نتایج مشتریان در مدل EFQM نسبت به نیازهای مشتریان خود توجه داشته اند ؟

سوالات فرعی :

 

  1. مشتریان شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی چه تصویر ذهنی نسبت به شعب منتخب بانک مسکن دارند ؟

 

  1. میزان وفاداری مشتریان شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی چقدر است ؟

 

  1. مشتریان شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی چه نظری نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده در شعب دارند ؟

 

 1. مشتریان شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی چه نظری نسبت به نحوه معرفی و اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه توسط شعب دارند ؟

1-7 : فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اهم :

 

الف) بین مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی بر اساس معیار نتایج مشتریان در مدل EFQM  ، در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی :

 

الف) بین تصویر ذهنی مشتریان از شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

 

ب) بین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

 

ج)بین نحوه معرفی و اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه  توسط شعب منتخب مسکن استان مرکزی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

 

د) بین وفاداری مشتریان شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 • : تعریف متغیرها :

  • : متغیر مستقل

 

 • : متغیر وابسته

 

 • : متغیر تعدیل کننده :

متغیر تعدیل کننده ، متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تاثیر اقتضایی دارد ؛ یعنی حضور متغیر سوم (متغیر تعدیل کننده ) رابطه‌ی مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر می دهد.(همان ماخذ ، ص 104) در این پژوهش عامل جنسیت در پاسخگویی مشتریان تاثیر داشته و بین دیدگاه مردان و زنان در زمینه اهمیت نحوه معرفی و اطلاع رسانی اختلاف معنادار وجود دارد.

 

1-9- : چارچوب نظری تحقیق

 

در این پژوهش ، متغیر وابسته میزان مشتری مداری می باشد و تلاش پژوهشگر بر ان است تا میزان آن را از طریق 4 متغیر : ” تصویر ذهنی مشتریان ” ، “نحوه اطلاع رسانی و معرفی خدمات ارائه شده” ، ” کیفیت خدمات ارائه شده ” و ” میزان وفاداری مشتریان” که از شاخصه های بررسی مشتری مداری بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) می باشند ، تبیین کرده و به این نتیجه دست یابد که آیا بین مشتری محور بودن شعب منتخب بانک مسکن استان مرکزی، در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر؟.

 

هر چقدر میزان چهار شاخصه ذکر شده از دیدگاه مشتریان در وضع موجود برابر یا بیشتر از میزان آنها در وضع مطلوب باشد ، میزان مشتری محور بودن شعب بانک مورد بررسی بیشتر بوده می باشد. قابل ذکر است که جهت بررسی شاخصه های کیفی ذکر شده با استفاده از نمونه های استاندارد موجود ، مقاله ها و نظر اساتید از شاخصه های کمی بهره برده شده که به تفصیل بیان خواهد شد .

 

1.Kolmogorov- Smirnov

 

2 .the organization ascendency model

 

  1. Customer

 

  1. Customer Focus

 

 1. Service Quality

 منابع یا سپرده هایی هستند که هیچ هزینه‌ای برای بانکها در بر ندارند مثل حساب قرض الحسنه

 

 1. Predicator variable

2 .Criterion variable

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1400-05-12] [ 10:32:00 ق.ظ ]